Edit this in WPZOOM Theme Options 800-123-456
 

Viziune

Colegiul Național Constantin Cantacuzino promovează un mediu educațional bazat pe flexibilitate, creativitate și inovație pentru a forma personalități puternice, pragmatice, de success, în concordanță cu valorile școlii, cu principiile și valorile europene și internationale.
 
 
 
 

                                                      A N U N Ţ

 

   

     Înscrierile copiilor în clasa pregătitoare, an şcolar 2018–2019, se realizează conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul școlar 2018-2019 și calendarului înscrierii, aprobate prin OMEN nr. 3242/ 23.02.2018, la secretariatul unităţii, după cum urmează:

        Programarea telefonică sau pe e-mail: în perioada 5-7 martie 2018, în vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, se va realiza programarea părinților, telefonic la numărul 0372 716 596, în vederea completării și/ sau validării cererilor-tip de înscriere. Ordinea în care se realizează programarea sau înscrierea copiilor nu presupune acordarea unei piorități la înscriere.

        Perioada înscriere: 08 martie – 26 martie 2018.

        Program de înscriere: luni – vineri, în intervalul orar 800 – 1800.

        Plan de şcolarizare 2018-2019 :

– 2 clase cu program tradiţional – 50 locuri;

– 1 clasă cu program în alternativa Step By Step – 25 locuri;

 

       Ziua Porţilor Deschise: 1 martie 2018, ȋntre orele 800 – 1400.

Documente necesare pentru înscriere:

 1. cerere – tip de înscriere – validată la secretariat, în momentul înscrierii;
 2. copie certificat de naştere al copilului;
 3. copie după actul de identitate al părintelui/ reprezentantului legal;
 4. documente care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (doar pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018);
 5. fișă de vaccinări (de la medicul de familie);
 6. adeverinţă medicală pentru ȋnscrierea ȋn colectivitate (de la medicul de familie);
 7. adeverinţă de la grădiniţă cu menţiunea că frecventează alternativa educaţională “Step by Step” (doar pentru copiii care optează pentru alternativa ”Step by Step”);
 8. copie hotărâre de divorţ din care să reiasă încredinţarea copilului (unde este cazul);
 9. documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice.

 

        Criterii generale de departajare:

 1. existenţa unui certificat medical de ȋncadrare ȋn grad de handicap a copilului;
 2. existenţa unui document care dovedește că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copulului care provine de la o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
 3. existenţa unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 4. existenţa unui frate/a unei surori ȋnmatriculat / ȋnmatriculate ȋn unitatea de ȋnvăţământ respectivă.

 

        Criterii specifice de departajare:

 1. distanța față de școală a locului de muncă al părinţilor/ tutorilor, (se va depune la dosar copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor, REVISAL, certificată conform cu  originalul );
 2. distanța față de școală a domiciliului părinţilor/ reprezentanţilor legali (se va depune la dosar o copie a cărţii de identitate / copie a unui act de proprietate );
 3. exprimarea acordului privind susţinerea școlii și a Asociaţiei Părinţilor Cantacuzini ȋn toate demersurile comune (se va depune la dosar acordul completat de părinţi);
 4. exprimarea acceptului părinţilor/reprezentanţilor legali, ca fiul/fiica să fie repartizat la clasele de aplicaţie ale liceului pedagogic (se va depune la dosar o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă acordul părinţilor);
 5. declaraţia părintelui/ tutorelui legal că a luat la cunoştinţă faptul că la finalizarea ciclului primar elevul va susţine testarea de selecţie pentru clasa a V-a (se va depune la dosar declaraţia);
 6. continuitate la alternativa Step (se va depune adeverinţă de la grădiniţă, doar pentru clasa de Step by Step).

 

Conform metodologiei, art.10, “repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționat”. După aplicarea criteriilor generale, pe locurilor rămase neocupate, se aplică criteriile specifice.

Menţionăm că aceste  criterii au fost elaborate ȋn urma consultării cadrelor didactice, a partenerilor sociali – sindicatelor, a  Asociaţiei Părinţilor Cantacuzini.

 

NUMĂR TELVERDE – 0 800 816 245

 

Director,

prof. Silvia MAREȘ

 

 
 

Misiune

Ne asumăm misiunea de a adapta permanent oferta educațională a școlii la nevoile reale ale elevilor, părinților, profesorilor și comunității în care ne desfășurăm activitatea. Vom asigura resursele necesare unui proces didactic eficient, inclusiv prin dezvoltarea competențelor profesionale și a abilităților cadrelor didactice, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor educaționale ale beneficiarilor. Vom avea în vedere crearea unui mediu intern deschis comunicării, favorabil dezvoltării și motivării elevilor și cadrelor didactice. Vom urmări îmbunătățirea continuă a performanțelor elevilor și profesorilor noștri și a calității serviciilor educaționale oferite. Vom valorifica oportunitățile oferite de programele și proiectele eurropene și internaționale, în vederea transferului și recunoașterii rezultatelor învățării dobândite de elevi, a împărtășirii experiențelor de success și a bunelor practici educaționale, transdisciplinare, interculturale, inovative, centrate pe cultivarea creativității și a eficacității educaționale.