CALENDARUL

Înscrierilor în clasa pregătitoare, an şcolar 2019 – 2020

1. Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare, 4 – 22 martie 2019.

2. Procesarea, de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar , a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor, 25 martie 2019.

3. Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, 26 – 27 martie 2019.

4. Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă, 29 martie 2019.

 Documente necesare pentru înscriere:

– cerere – tip de înscriere (completată online sau la secretariat, validată obligatoriu la unitatea de învățământ, zilnic, în intervalul orar 8 – 18);

– certificat de naştere al copilului și fotocopie;

– actul de identitate al părintelui / reprezentantului legal și fotocopie;

– documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare (DOAR pentru copii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019);

– documentele care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice;

– fișă cu vaccinările;

– adeverinţă medicală pentru ȋnscrierea ȋn colectivitate.

Criterii generale de departajare:

  1. existenţa unui certificat medical de ȋncadrare ȋn grad de handicap a copilului;
  2. existenţa unui document care dovedește că este orfan de ambii părinţisau că provine de la o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial;
  3. existenţa unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  4. existenţa unui document care dovedește care are frate ȋnmatriculat ȋn școala noastră.

Criterii specifice de departajare:  au fost publicate pe data de 27 februarie 2019, după acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic al inspectoratului școlar și după aprobarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ..

Conform metodologiei, art.10, “repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționat”.

După aplicarea criteriilor generale, pe locurilor rămase neocupate, se aplică criteriile specifice.

TELVERDE – 0 800 816 245

 

DIRECTOR,

Prof. Silvia Mares

 

Adeverinta medicala