ŢINTA 1 – Dezvoltarea și implementarea unei oferte educaţionale relevante, adaptată la nevoile de învăţare ale beneficiarilor

Obiective:
1. Promovarea ofertei educaţionale pe baza studiilor de marketing educaţional şi adecvarea ofertei educaţionale la nevoile beneficiarilor;
2. Lărgirea gamei de acţiuni extracurriculare, astfel încât să ofere posibilitatea fiecărui elev să participe semestrial la o activitate în acord cu nevoile lui de învățare și dezvoltare personală;
3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de orientare şcolară şi profesională, astfel încât fiecare elev să beneficieze de consiliere într-un program de O.S.P. derulat la nivelul şcolii;
4. Valorificarea experienței personale și/ sau profesionale a părinților identificați ca resursă în activitățile de învățare a beneficiarilor direcți.

TINTA 2 – Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în vederea creşterii performanţelor elevilor

Obiective:
1. Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului instructiv-educativ;
2. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea creşterii calităţii actului de predare – învăţare – evaluare, prin aplicarea unui curriculum bazat pe competenţe-cheie şi prin promovarea învăţării centrate pe elev;
3. Cresterea performanţelor elevilor;
4. Optimizarea capacităţii de aplicare a instrumentelor de management şi de asigurare a calităţii.

TINTA 3 – Dezvoltarea culturii organizaţionale pentru asigurarea sintalităţii la nivelul instituţiei, precum şi a vizibilitătii şcolii în comunitate

Obiective:
1. Promovarea și valorificarea activităţilor care cresc repezentativitatea şcolii la nivel local şi naţional, subscrise formării competenţelor civice, ecologice şi educaţiei interculturale;
2. Promovarea şi valorificarea diversităţii şi interculturalităţii în educaţie;
3. Stimularea şi motivarea participării angajaţilor școlii la creşterea performanţei organizaţionale;
4. Închegarea unei coeziuni în cultura organizaţională a şcolii, a unei solidarităţi elevi-elevi, elevi-profesori, profesori-profesori prin organizarea de evenimente comune, excursii şi acţiuni cu caracter umanitar.

ŢINTA 4 – Creşterea eficacității educaționale prin implicarea în proiecte europene şi internaţionale

Obiective:
1. Promovarea participării la educația permanentă și sprijinirea formării unei culturi a învățării pe tot parcursul vieții prin creşterea numărului de proiecte locale, naţionale , europene şi internaţionale în care colegiul este implicat;
2. Îmbunătățirea competențelor de elaborare de proiecte și de implementare a acestora, în scopul accesării fondurilor nerambursabile.

TINTA 5 – Asigurarea climatului socio – afectiv deschis comunicării

Obiective:
1. Creşterea nivelului de cunoaştere a activităţii şcolii de către elevi, cadre didactice şi beneficari indirecţi relevanţi;
2. Asigurarea unui cadru proprice comunicării eficiente atât pe orizontală si pe verticală;
3. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii.

Plan managerial 2015-2016 sem 1

Plan operațional 2015-2016