A N U N Ţ

         Înscrierile copiilor în clasa pregătitoare, an şcolar 2020–2021, se realizează conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul școlar 2020-2021și calendarului înscrierii, aprobate prin OMEN nr. 3277 / 17.02.2020, la secretariatul unităţii, după cum urmează:

Perioada înscriere: 04 martie – 23 martie 2020.

 Program de înscriere: luni – vineri, în intervalul orar 800 – 1800.

 Plan de şcolarizare 2020-2021 :                         

 • 2 clase cu program tradiţional – 50 locuri;
 • 1 clasă cu program în alternativa Step By Step – 25 locuri;

 Ziua Porţilor Deschise: Având în vedere riscul infectării cu virusul COVID-19, anul acesta nu se mai organizează Ziua Porților  Deschise. Vizitarea școlii  este permisă părinților interesați în afara programului școlar al elevilor, în intervalul 13:00 – 16:00.

 Documente necesare pentru înscriere:

 1. cerere – tip de înscriere – validată la secretariat, în momentul înscrierii;
 2. copie certificat de naştere al copilului;
 3. copie după actul de identitate al părintelui/ reprezentantului legal;
 4. documente care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (doar pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020);
 5. fișă de vaccinări (de la medicul de familie);
 6. adeverinţă medicală pentru ȋnscrierea ȋn colectivitate (de la medicul de familie);
 7. copie hotărâre de divorţ din care să reiasă încredinţarea copilului (unde este cazul);
 8. documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice.

  

Criterii generale de departajare:

 1. existenţa unui certificat medical de ȋncadrare ȋn grad de handicap a copilului;
 2. existenţa unui document care dovedește că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
 3. existenţa unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 4. existenţa unui frate/a unei surori ȋnmatriculat / ȋnmatriculate ȋn unitatea de ȋnvăţământ respectivă.

 

Criterii specifice de departajare:

 1. apropierea de școală a domiciliului părinţilor/reprezentanţilor legali ( se va depune la dosar o copie a cărţii de identitate al părintelui / reprezentantului legal );
 2. distanţa faţă de şcoală a locului de muncă al părintelui / reprezentantului legal ( se va depune la dosar pagina din REVISAL, eventual o adeverinţă din care să reiasă adresa punctului de lucru );
 3. exprimarea acceptului părinţilor/reprezentanţilor legali, ca fiul/fiica să fie repartizat la clasele de aplicaţie ale liceului pedagogic (se va depune la dosar o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă acordul părinţilor);
 4. declaraţia părintelui/ reprezentanţilor legali că a luat la cunoştinţă faptul că la finalizarea ciclului primar elevul va susţine testarea de selecţie pentru clasa a V-a (se va depune la dosar declaraţia);

 

Conform metodologiei, art.10, “repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționat”. După aplicarea criteriilor generale, pe locurilor rămase neocupate, se aplică criteriile specifice.

Menţionăm că aceste  criterii au fost elaborate ȋn urma consultării cadrelor didactice, a partenerilor sociali – sindicatelor, a  Asociaţiei Părinţilor Cantacuzini.

NUMĂR TELVERDE – 0 800 816 245

Documente care să ateste îndeplinirea criteriilor specifice:

-declarație privind acceptul părinţilor ca fiulfiica să fie repartizat-ă la clase la care se desfășoară practica pedagogică (pentru a descărca formularul click AICI )

-declaraţia părintelui că a luat la cunoştinţă faptul că la  finalizarea ciclului primar elevul va susţine testarea de selecţie pentru clasa a V-a (pentru a descărca formularul click AICI)

-Adeverința medicala colectivitate (pentru a descărca formularul click AICI)

-Aviz epidemiologic (pentru a descărca formularul click AICI)

-Fisa de vaccinare (pentru a descărca formularul click AICI)

 

Conform metodologiei, art.10, “repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționat”. După aplicarea criteriilor generale, pe locurilor rămase neocupate, se aplică criteriile specifice.

 

Circumscriptii

Oferta educationala

Precizari

Locuri disponibile

Calendar

Metodologie inscriere

Criterii de departajare