Programarea telefonică: 28 februarie -1 martie 2019, la numărul   0372 716 596. Ordinea în care se realizează programarea sau înscrierea copiilor nu presupune acordarea unei piorități la înscriere.

Înscrierile copiilor în clasa pregătitoare, an şcolar 2019–2020, se realizează conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul școlar 2019-2020 și calendarului înscrierii, aprobate prin OMEN nr. 3181 / 18.02.2019, la secretariatul unităţii, după cum urmează:

Perioada înscriere: 04 martie – 22 martie 2019.

 Program de înscriere: luni – vineri, în intervalul orar 800 – 1800.

 Plan de şcolarizare 2019-2020 :                                                                                      

 • 2 clase cu program tradiţional – 50 locuri;
 • 1 clasă cu program în alternativa Step By Step – 25 locuri;

 Ziua Porţilor Deschise: 1 martie 2019, ȋntre orele 1300 – 1700.

 Documente necesare pentru înscriere:

 1. cerere – tip de înscriere – validată la secretariat, în momentul înscrierii;
 2. copie certificat de naştere al copilului;
 3. copie după actul de identitate al părintelui/ reprezentantului legal;
 4. documente care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (doar pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019);
 5. fișă de vaccinări (de la medicul de familie);
 6. adeverinţă medicală pentru ȋnscrierea ȋn colectivitate (de la medicul de familie);
 7. adeverinţă de la grădiniţă cu menţiunea că frecventează alternativa educaţională “Step by Step” (doar pentru copiii care optează pentru alternativa ”Step by Step”);
 8. copie hotărâre de divorţ din care să reiasă încredinţarea copilului (unde este cazul);
 9. documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi specifice.

Documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale de departajare:

 1. Certificat medical de ȋncadrare ȋn grad de handicap a copilului;
 2. Document care dovedește că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copulului care provine de la o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
 3. Document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 4. Certificat de naștere și adeverința de elev a unui frate/a unei surori ȋnmatriculat / ȋnmatriculate ȋn unitatea de ȋnvăţământ respectivă.

Documente care să ateste îndeplinirea criteriilor specifice:

-declarație privind acceptul părinţilor ca fiulfiica să fie repartizat-ă la clase la care se desfășoară practica pedagogică (pentru a descărca formularul click AICI )

declaraţia părintelui că a luat la cunoştinţă faptul că la finalizarea ciclului primar elevul va susţine testarea de selecţie pentru clasa a V-a (pentru a descărca formularul click AICI)

-adeverinţă de la grădiniţă, doar pentru clasa de Step by Step

 

Conform metodologiei, art.10, “repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționat”. După aplicarea criteriilor generale, pe locurilor rămase neocupate, se aplică criteriile specifice.

 

Circumscriptii

Oferta educationala

Precizari

Locuri disponibile

Calendar

Metodologie inscriere

Criterii de departajare