Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino” cu sediul în Târgovişte, str.George Cair, nr.3, jud.Dâmboviţa, organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, conform HG nr.286/2011, modificat şi completat de HG 1027/2014.

  1. Denumirea postului: îngrijitor- 5 posturi vacante pe perioadă nedeterminată

Condiții specifice pentru participarea la concurs:

– nivel studii: minimum 10 clase/ şcoală profesională/ S.A.M.

– vechime în muncă: minimum 3 ani;

– disponibilitate de program flexibil;

– cunoştinţe de legislaţie conform bibliografiei;

– constituie avantaj absolvirea unor cursuri de igienă;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care concurează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de unitățile sanitare abilitate.

Bibliografie:

Legea nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;

Legea nr. 307/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărarea împotriva incendiilor;

Noţiuni fundamentale de igienă.

  1. Denumirea postului – muncitor calificat vacant pe perioadă nedeterminată

Condiții specifice pentru participarea la concurs

– nivel studii- minimum 10 clase şi certificat de calificare profesională;

– vechime în muncă- minimum 3 ani;

– disponibilitate de program flexibil;

– cunoştinţe de legislaţie conform bibliografiei;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care concurează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de unitățile sanitare abilitate.

Bibliografie:

Legea nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătatea și securitatea în muncă.

Legea nr. 307/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărarea împotriva incendiilor.

Data, locul şi ora de desfăşurare a concursului: 31.08.2017, ora 9:00, la sediul unității

Concursul constă în interviu (ora 9) și proba practică (ora 11)

Depunerea dosarelor: 25- 29.08.2017

Detalii: tel. 0372716596/ e-mail: cantacuzin@yahoo.com/ web:  www.colegiul-cantacuzino.ro

Documente de înscriere:

  1. Cerere de înscriere adresată conducătorului instituţiei;
  2. Copia actului de identitate;
  3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
  4. Copia carnetului de muncă;
  5. Extras din Revisal cu perioada lucrată după 01.01.2011;
  6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către unitățile sanitare abilitate;
  7. Cazier judiciar;
  8. Curriculum vitae.

Actele prevăzute la pct. 2), 3) şi 4) vor fi  însoțite de documentele originale, pentru certificarea „conform cu originalul”.

Grafic de desfășurare a concursului

Etapa de concurs Data/perioada Observaţii
Publicarea anunţului 01.08.2017
Depunerea dosarelor de înscriere 25-29.08.2017
Selecţia dosarelor candidaţilor 30.08.2017
Afişarea rezultatului selecției dosarelor 30.08.2017, ora 14 La sediul instituţiei
Interviu

Probă practică

31.08.2017, ora 9

31.08.2017, ora 11

 

La sediul instituţiei

Afişarea rezultatelor 31.08.2017, ora 14 La sediul instituţiei
Depunerea contestaţiilor 31.08.2017,  orele 14-16 La sediul instituţiei
Afişarea rezultatelor finale 01.09.2017, ora 16 La sediul instituţiei