Nr. 2919/ 23.08.2016

ANUNŢ

ORGANIZARE EXAMEN de PROMOVARE

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5138 din 15.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual,

Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale/ examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, după cum urmează:

1. Promovare de pe postul de administrator patrimoniu-studii medii , pe postul de administrator patrimoniu-studii superioare
Bibliografia examenului de promovare 1. O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

2. LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;

3. O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,actualizata;

4. H.G nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;

5. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

6. O.M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, modificata;

7. LEGEA nr. 1/2011 Legea Educaţiei Naţionale;

8. O.U.G nr. 96/ 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore,cu modificările si completările ulterioare;

9. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările ulterioare;

10.        LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;

11.        LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, actualizata;

12.        Hotarârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;

13.        ORDIN nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea

14.        inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu completarile si modificarile

15.        ulterioare;

16.        LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale;

17.        LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările ulterioare;

18.        LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare; (M.O. nr. 633/27.07.2006 – privind apararea incendiilor-(sectiunea VI).

Tematica examenului de promovare 1.    Organizarea si efectuarea inventarierii;

2.    Gestionarea bunurilor;

3.    Cunoasterea prevederilor legii educatiei;

4.    Efectuarea achizitiilor publice;

5.    Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ;

6.    Metode de dezinsecţie şi dezinfecţie.

Data, ora şi locul desfăşurării examenului de promovare vineri, 9.09.2016, ora 10, sala 6
Modalitatea de desfăşurare a examenului probă scrisă și interviu.

 

 

2. Promovare de pe postul de bibliotecar III S , pe postul de bibliotecar II S
Bibliografia examenului de promovare 1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011

2. Legea bibliotecilor, legea nr.334 din 31.05.2002, Legea bibliotecilor, text actualizat la data de 20.01.2009;

3. Regulament de organizare si funcționare a bibliotecilor școlare si a CDI, Anexa la OMECTS nr. 5556 din 07.10.2011, publicat in MO nr. 757/ 2011;

4. Manual de biblioteconomie pentru bibliotecile mici, Bucuresti, ABBPR, 1993

Tematica examenului de promovare 1. Rolul bibliotecii din învăţământ

2. Dezvoltarea colecţiilor

3.. Evidenţa colecţiilor

4. Catalogarea publicaţiilor

5. Realizarea fişei bibliografice a cărţii

6. Clasificarea, Cotarea publicaţiilor

7. Gestiunea bibliotecilor

Data, ora şi locul desfăşurării examenului de promovare Vineri, 9.09.2016, ora 10, sala 6

 

 

Modalitatea de desfăşurare a examenului probă scrisă și interviu 

 

3. Promovare de pe postul de analist programator III , pe postul de analist programator II
Bibliografia examenului de promovare 1.      Microsoft Windows 7 – Autor: Steve Johnson, Editura: Niculescu – 2010;

2.      Microsoft Windows 7 în imagini, Mark Edward Soper, Editura Teora;

3.      Totul despre hardware, Winn L, Rosch. (2007), Editura Teora;

4.      Microsoft Office, Steve Johnson, Editura Teora;

5.      Microsoft Office pentru Windows, Ghid vizual rapid, Steve Schwartz, Editura Niculescu;

6.      Rețele de calculatoare, Habraken Joe, Editura ALL;

7.      Rețele locale de calculatoare. Proiectare și administrare – Editia I, Munteanu, Adrian, Editura Polirom;

8.      Proiectarea bazelor de date, Hernandez, Michael J. Editura Teora;

9.      Structuri de date si algoritmi – Iosif Ifnat, Claudia-Lavinia Ignat, Editura: Albastra, 2014;

10.  http://support.microsoft.com;

11.  Tutoriale CorelDraw și Photoshop;

12.  Tutorial ORACLE.

Tematica examenului de promovare 1.      Operare nivel avansat – pachet Microsoft Office (Word, Excel, Access, InfoPath, OneNote, Outlook,

2.      PowerPoint, Publisher);

3.      Baze de date;

4.      Tutorial de grafică pe calculator în CorelDRAW şi Photoshop;

5.      Documentaţie soft web design: Macromedia Dreamweaver;

6.      Programare în C++ şi Turbo Pascal;

7.      Utilizarea sistemelor de operare Windows şi 2003 server;

8.      Administrarea sistemului de operare UNIX ;

9.      Administrarea sistemului de operare Linux;

10.  Ghid practic JAVA;

11.  Reţele de calculatoare de la cablare la interconectare;

12.  Tutorial Internet şi Intranet;

13.  Documentaţie AEL.

Data, ora şi locul desfăşurării examenului de promovare Vineri, 9.09.2016, ora 10, sala 6
Modalitatea de desfăşurare a examenului probă scrisă și interviu