Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial o reprezintă media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele incluse în Evaluarea Naţională*.

* Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei generale la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării computerizate şi se depune la secretariatul unităţii de învăţământ de provenienţă în perioada prevăzută de calendar. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei generale la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi repartizaţi computerizat în învăţământul liceal în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale

 

II. Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal vocaţional, profilurile artistic, sportiv, teologic şi militar, pentru anul şcolar 2023-2024

  1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv şi pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:

 


(3 APT + MA)/4 = MFA,

unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini;

MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);

MFA = media finală de admitere.

  1. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

 


(APT + MA)/2 = MFA,

unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini;

MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);

MFA = media finală de admitere.

  1. Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel:

 


0,2 MA + 0,8 NP = MFA,

unde:

NP = nota la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică;

MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);

MFA = media finală de admitere.