PROBELE DE APTITUDINI PENTRU PROFILUL PEDAGOGIC
SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE, EDUCATOR – PUERICULTOR

Admiterea elevilor în clasa a IX-a, în unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic se face numai în urma unei selecţii, prin probe de aptitudini specifice, cu următoarea structură:

SPECIALIZĂRILE ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE ŞI EDUCATOR-PUERICULTOR

1.Proba de aptitudini muzicale

Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin:

a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învăţate în clasele I – VIII;

b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2 – 4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.

Aptitudinile investigate sunt: auzul specific, simţul ritmic, memoria muzicală, calităţile vocale.

2. Proba de aptitudini fizice

Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:

a) reproducerea, după model, a 2 – 3 exerciţii de influenţare specifică a aparatului locomotor;

b) 3 – 4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V – VI, executate izolat;

c) alergare 600 m – fără cerinţă de timp (cu efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt: memoria motrică şi coordonarea, starea funcţională a coloanei vertebrale, funcţia specifică a sistemului cardiorespirator.

3. Proba de aptitudini artistice

Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema plastică fiind propusă de comisie.

Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor şi a proporţiilor dintre obiecte şi încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.

4. Interviul

Interviul constă în:

a) lectură la prima vedere a unui text literar;

b) conversaţie cu membrii comisiei pornind de la textul dat/tema textului dat (se verifică capacitatea de înţelegere, de argumentare, de persuasiune, modurile de predare-preluare a cuvântului).

Prin interviu se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicţia) şi de argumentare.

NOTE:

  1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu ADMIS/RESPINS.
  2. Respingerea la o probă atrage obţinerea calificativului RESPINS la probele de aptitudini.
  3. La probele de aptitudini nu se admit contestaţii.
  4. Pentru fiecare probă de aptitudini, comisia este alcătuită din doi profesori de specialitate, de regulă un profesor de gimnaziu şi unul de liceu.
  5. Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocaţională, a candidaţilor care au obţinut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Calendar probe clasa a IX-a

13-15 mai 2024 – eliberarea anexelor fişelor de ȋnscriere;

16-17 mai 2024 – înscrierea pentru probele de aptitudini / verificare a cunoștințelor de limba engleză;

21 mai 2024 – susţinerea probei de verificare a cunoștințelor de limbă străină pentru clasele cu predare bilingvă / intensivă a limbii engleze;

22 mai 2024 – susţinerea probelor de aptitudini pentru profilul pedagogic;

31 mai 2024 – afișarea rezultatelor finale.