La învățământul liceal, profilul pedagogic, evaluarea și certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fișa de înscriere a candidatului.

Pentru a fi declarat ADMIS candidatul trebuie să aibă în fișa de aptitudini, la fiecare dintre disciplinele: Limba și literatura română, Educație vizuală, Educație muzicală, Educație fizică și sport, media generală a claselor V – VIII mai mare sau egală cu 6 (șase) și media generală la purtare a claselor V – VIII să fie 10 (zece).

Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filieră vocațională, a candidaților care au obținut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și luând în considerare opțiunile candidaților.

Calendar probe de aptitudini

07 – 14 iunie 2021 – Înscrierea pentru probele de aptitudini se realizează la unitatea de învățământ gimnazial în care este înmatriculat elevul în clasa a VIII-a, prin completarea cererii de înscriere.  Unitatea de învățământ gimnazial completează candidaților înscriși Anexa la Fișa de înscriere și Fișa de aptitudini și transmite către unitatea de învățământ liceal cu profil pedagogic Anexa fișei de înscriere, însoțită de fișa de aptitudini.

15 – 18 iunie 2021 – Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini presupune certificarea, prin semnătură, calificativul admis/ respins și mențiunea echivalat, de către directorul unității de învățământ liceal cu profil pedagogic.

18 iunie 2021 – Rezultatelor la probele de aptitudini sunt comunicate candidaților prin afișarea la avizier și pe site-ul colegiului pedagogic a listei, fiecărui candidat fiindu-I alocat un cod individual.

14 iulie 2021 – Validarea de către comisia de admitere județeană a listei candidaților admiși la liceele/clasele de profil pedagogic.

 

Prevederile metodologiei pentru fiecare probă în parte privind admiterea în liceele pedagogice este disponibilă AICI.