Anul școlar 2022-2023

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, an şcolar 2022–2023, şi validarea cererilor se realizează la secretariatul unităţii conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul școlar 2022-2023 și calendarului înscrierii, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3445 / 17.03.2022 privind modificarea și completarea Calendarului și metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar, după cum urmează:
Perioada de înscriere: 11 aprilie – 10 mai 2022.

Program de înscriere: în intervalul orar 8:00 – 18:00 ( luni – joi ) şi 8:00 – 17:00 ( vineri )

Cererile de înscriere pot fi depuse astfel:
1. Online, prin completarea cererii pe site-ul http://inscriere.edu.ro/cerere.
In acest caz, documentele necesare pentru înscriere și documentele necesare pentru departajare se pot depune pe e-mail: colegiulcantacuzino.tgv@scolidb.ro
2. La sediul unității; ȋn această situație cererea se completează de către un membru al comisiei de ȋnscriere, iar documentele necesare pentru ȋnscriere şi cele pentru departajare se depun la secretariat ȋn momentul ȋnscrierii.

Plan de şcolarizare 2022-2023 :
– 2 clase cu program tradiţional – 44 locuri;
– 1 clasă cu program în alternativa Step By Step – 22 locuri;

Documente necesare pentru înscriere:
1. cerere – tip de înscriere – se completează online / la sediul unităţii de ȋnvăţământ;
2. copie certificat de naştere al copilului;
3. copie după actul de identitate al părintelui/ reprezentantului legal;
4. adeverintă de la grădiniţă din care să reiasă faptul că a frecventat grupă ȋn alternativa Step by Step ( doar pentru copiii care se ȋnscriu la clasa de Step by Step );
5. documente care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (doar pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022);
6. declarație-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea datelor și a informațiilor completate în cererea tip – online (anexa 3);
7. copie hotărâre de divorţ din care să reiasă încredinţarea copilului (unde este cazul);
8. documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale de departajare;
9. documente care să ateste îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.

Criterii generale de departajare:
1. existenţa unui certificat medical de ȋncadrare ȋn grad de handicap a copilului;
2. existenţa unui document care dovedește că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
3. existenţa unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
4. existenţa unui frate/a unei surori ȋnmatriculat / ȋnmatriculate ȋn unitatea de ȋnvăţământ respectivă.

Criterii specifice de departajare:
1. apropierea de școală a domiciliului părinţilor/reprezentanţilor legali (se va depune la dosar o copie a cărţii de identitate al părintelui / reprezentantului legal);
2. distanţa faţă de şcoală a locului de muncă al părintelui/reprezentantului legal (se va depune la dosar pagina din REVISAL, eventual o adeverinţă din care să reiasă adresa punctului de lucru);
3. exprimarea acceptului părinţilor/reprezentanţilor legali ca fiul/fiica să fie repartizat la clasele de aplicaţie ale liceului pedagogic (se va depune la dosar o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă acordul părinţilor);
4. declaraţia părintelui/ reprezentanţilor legali că a luat la cunoştinţă faptul că la finalizarea ciclului primar, pentru continuarea studiilor ȋn clasa a V-a, este
necesară susţinerea testării de selecţie ( se va depune la dosar declaraţia );
5. continuitate la alternativa “Step By Step”, pentru ȋnvăţământul alternativ ( adeverinţă de la grădiniţă – doar pentru clasa de step by step ).

DECLARAŢII PARINTE (PENTRU PUNCTELE 3 SI 4 DE LA CRITERIILE SPECIFICE)

Conform art.10 (3) din metodologie ( Metodologie inscriere invatamant primar 2022-2023), “repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, cei care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate”. După aplicarea criteriilor generale, pentru locurile rămase neocupate, se aplică criteriile specifice.
Menţionăm că aceste criterii au fost elaborate ȋn urma consultării cadrelor didactice, a partenerilor sociali – sindicatelor, a Asociaţiei Părinţilor Cantacuzini.

NUMĂR TELVERDE – 0 800 816 245
Director,
prof. Silvia MAREȘ

Anul școlar 2021-2022

Înmatriculați step by step trdițional 2021 – 2022

Înmatriculați pregătitoare trdițional 2021 – 2022

Anul școlar 2020-2021

TRADITIONAL

STEP by STEP

Procedura privind constituirea formațiunilor de studiu

 

Metodologie inscriere

Calendar

Criterii de departajare

Circumscriptii

Oferta educațională

Precizări

Locuri disponibile