Clasa pregătitoare 2024-2025

Criteriile specifice pentru departajarea copiilor la ȋnscrierea ȋn clasa pregătitoare, an școlar 2024-2025 sunt:

 

1. distanța faţă de şcoală a locului de muncă al părintelui / reprezentantului legal;

Se va depune la dosar extras din REVISAL; dacă din pagina REVISAL nu rezultă adresa punctului de lucru la care părintele își desfășoară efectiv activitatea, se va adăuga o adeverinţă cu adresa exactă.

 

2. apropierea de școală a domiciliului părinţilor / reprezentanţilor legali;

Se va depune la dosar o copie a cărţii de identitate a părintelui sau contractul de vânzare cumpărare a locuinței.

 

3. exprimarea acceptului părinţilor/reprezentanţilor legali, ca fiul/fiica să fie repartizat la clasele de aplicaţie ale liceului pedagogic;

Se va depune la dosar o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă acordul părinţilor.

 

4. declaraţia părintelui/ reprezentanţilor legali că a luat la cunoştinţă faptul că la finalizarea ciclului primar, pentru continuarea studiilor ȋn clasa a V-a, este necesară susţinerea testării de selecţie;

Se va depune la dosar o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă acordul părinţilor.

 

5. continuitate la alternativa Step By Step, pentru ȋnvăţământul alternativ.

Se va depune la dosar adeverința eliberată de grădiniță, din care să rezulte frecventarea cursurilor la alternativa Step by Step și perioada școlarizării.

 

Conform metodologiei, art.10, “repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționat”. 

După aplicarea criteriilor generale, pe locurilor rămase neocupate, se aplică criteriile specifice. Ocuparea locurilor se realizează în ordinea descrescătoare a punctajului total obținut de candidați în funcție de gradul de îndeplinire a criteriilor specifice. Îndeplinirea criteriilor specifice va apreciată de către părinte, în baza documentelor depuse, în momentul depunerii dosarului, prin completarea grilei corespunzătoare și verificarea de către comisia de înscriere.

 

Grilă de evaluare a gradului de îndeplinire a criteriilor specifice

 

Hartă pentru stabilirea distanței față de școală 

Grilă de evaluare a gradului de îndeplinire a criteriilor specific