Ținta 1

Asigurarea calității serviciilor educaționale în vederea formării abilităților de viață, a împlinirii și a dezvoltării personale, a integrării sociale și profesionale pentru toți elevii

OBIECTIVE SPECIFICE:
1.1 Creșterea calității procesului instructiv-educativ prin diversificarea metodelor de predare-învățare cu accent pe caracterul aplicativ al lecțiilor și pe formele de organizare grup-echipă;

1.2 Diversificarea ofertei educaționale prin derularea unor cursuri opționale cu tematică specifică dezvoltării abilităților pentru viață (educație pentru sănătate, educația pentru mediu, educație antreprenorială, educația financiară, participarea la dezbateri/debate);

1.3 Optimizarea instrumentelor de identificare a nevoilor de învățare și dezvoltare personală, crearea unor strategii de asigurare a calității și realizarea unor instrumente de constatare a gradului de satisfacție a beneficiarilor;

1.4 Formarea continuă a personalului didactic, în vederea dezvoltării abilităților de viață ale elevilor.

ȚINTA 2  

Corelarea competențelor educaționale cu competențele cheie prin transferul experiențelor din proiectele europene și internaționale, în perspectiva învățării pe tot parcursul vieții

OBIECTIVE SPECIFICE:
2.1 Dezvoltarea competențelor elevilor de la profilul pedagogic de a proiecta în colaborare cu profesorii metodiști curs opțional, bazat pe problematica geo-politică actuală

2.2 Dezvoltarea competențelor digitale relevante pentru piața muncii prin creare instrumente digitale, platforme electronice, tutoriale  și softuri educaționale

2.3 Valorificarea maximă a potențialului de învățare prin dezvoltarea la elevii și profesorii VET a competențelor de integrare creativă a artelor în celelalte arii curriculare

2.4 Participarea organizației ca membru activ în rețeaua de formare Erasmus+ prin găzduirea participanților și transmiterea lecțiilor învățate din proiecte implementate către organizații cu mai puțină experiență în domeniu

2.5 Dezvoltarea strategiei de internaționalizare prin extinderea experiențelor de învățare cu noi parteneri din proiecte Erasmus+

2.6 Formarea unei culturi a învățării pe tot parcursul vieții prin creşterea numărului de proiecte locale, naţionale , europene şi  internaţionale care vizează educația formală, nonformală și informală

2.7 Operaționalizarea strategiei de internaționalizare prin dezvoltarea permanentă a competențelor de elaborare și de implementare a proiectelor

ȚINTA 3

Armonizarea valorilor tradiționale definitorii instituției cu noile provocării ale societății contemporane în vederea atingerii performanțelor organizației școlare

OBIECTIVE SPECIFICE:
3.1 Pregătirea inițială a viitoarelor învățătoare și educatoare din perspectiva adaptabilității la dinamica socială și la provocările din domeniul educației

3.2 Formarea continuă a profesorilor din perspectiva rolului de mentor/ formator

3.3 Implementarea de activități de învățare colaborativă, cu scopul de a dezvolta competențele „cheie” ale elevilor

3.4 Dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor/elevilor în vederea desfășurării optime a procesului instructiv – educativ prin contribuția la creareaunor aplicații de e-learning

3.5 Formarea profesorilor/elevilor pentru a participa la mobilități fizice, virtuale și mixte

3.6 Dezvoltarea competențelor sociale și civice pentru participarea la viața democratică, respectarea diversității și promovarea  dialogului social

3.7 Participarea cadrelor didactice la activități de formare, respectiv de demultiplicare a unor experiențe inovatoare în educație


ŢINTA 4 

Creșterea calității în educație prin asigurarea unui climat socio-afectiv deschis, prietenos pentru toți membrii comunității școlare și prin realizarea unui mediu favorabil atingerii întregului potențial și stării de bine

OBIECTIVE SPECIFICE:
4.1. Stimularea motivației membrilor comunității școlare pentru a persevera în finalizarea activităților de învățare formală și nonformală, în contextul condițiilor sociale care generează grupuri  vulnerabile de  copii și adulți

4.2. Creșterea autonomiei în procesul învățării, în perfecționare și formare profesională și din perspectiva copingului ca răspuns la provocările sociale actuale

4.3. Valorificarea experiențelor de învățare care favorizează starea de bine, dobândite din implementarea proiectelor locale, naționale și internaționale

4.4. Realizarea unui climat de siguranță fizică și psihică pentru toți membrii comunității școlare

4.5. Abordarea educației prin activități outdoor  în vederea asigurării echilibrului fizic și emotional, în condițiile digitalizării