INCHEIEREA CONTRACTULUI EDUCAŢIONAL INTRE UNITATE ŞI PARINŢI, TUTORI SAU SUSŢINATORI LEGALI

INTOCMIREA PROIECTULUI SI A PLANULUI DE INCADRARE IN REGIM DE PLATA CU ORA A PERSONALULUI DIDACTIC

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIEI PARITARE

PROMOVAREA EGALITATII DE SANSE SI DE TRATAMENT INTRE FEMEI SI BARBATI

INFORMAREA SI PRELUAREA DIN CADRUL UNITATII DE INVATAMANT DE CATRE PARINTI REPREZENTANTI LEGALI A ELEVILOR CU PROBLEME DE SANATATE SAU D

INCHEIEREA SITUATIEI SCOLARE PENTRU ELEVII AMANATI

SIGURANTA SI CONFIDENTIALITATEA IN ACTIVITATEA DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR IN CAZ DE ELECTROCUTARE

PLATA ORELOR SUPLINITE PENTRU CONCEDII MEDICALE

ECHIVALAREA RECUNOASTEREA NIVELURILOR DE COMPETENTA DIN CADRUL PROBELOR DE EVALUARE A COMPETENTELOR LINGVISTICE SI DIGITALE PENTRU EXAMENUL NATI

RESURSELE EDUCATIONALE DESCHISE (RED)

DESFASURAREA ONLINE A SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

CONSTITUIREA FORMATIUNILOR DE ELEVI IN CLASA PREGATITOARE

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADMITERII IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL SCOLAR 2022-2023

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA SIMULARII EVALUARII NATIONALE PENTRU ABSOLVENTII CLASEI A VIII-A SI A SIMULARII PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI NA

PROGRAMUL NATIONAL PILOT DE TIP ”SCOALA DUPA SCOALA”, PENTRU ELEVII PANA LA CLASA A VIII-A INCLUSIV

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROBELOR PENTRU OBTINEREA ATESTATULUI DE COMPETENTA LINGVISTICA

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENULUI DE ATESTARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE ALE ABSOLVENTILOR CLASELOR DE MATEMATICA-INFORMATICA SI MATEMA

RESTRANGEREA DE ACTIVITATE SI COMPLETAREA NORMELOR

MONITORIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE FATA IN FATA ONLINE

SEGREGAREA SCOLARA

CONSILIUL SCOLAR AL ELEVILOR

ACTIVITATEA COORDONATORULUI PENTRU PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PARINTILOR ASOCIATIA DE PARINTI

CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA COMITETUL DE PARINTI

DESFASURAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE PRIN INTERMEDIUL TEHNOLOGIEI SI AL INTERNETULUI

MODALITATILE DE DESFASURARE A ACTIVITATII DIDACTICE IN CONTEXTUL EPIDEMIOLOGIC AL INFECTIEI CU SARS-CoV-2

ACTIVITATI DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE ASUPRA FENOMENULUI DE BULLYING PENTRU PERSONALUL UNITATII, ELEVI COPII, PARINTI

COMBATEREA BULLYING-ULUI SI A CYBERBULLYING-ULUI PRIN INTERVENTIE INTEGRATA, PRIN IDENTIFICARE SI SEMNALARE

INTERVENTIE IN SITUATIILE DE VIOLENTA PSIHOLOGICA-BULLYING

FORME ALE BULLYING-ULUI

INCHEIEREA SITUATIEI SCOLARE IN CAZURI EXCEPTIONALE DE CALAMITATI NATURALE, INTEMPERII, PANDEMII, ETC.

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR SUPORT PENTRU INVATAREA ONLINE

CONSILIEREA EDUCATIVA

ECHIVALARE CREDITE

RECOMPENSAREA REZULTATELOR

REPARTIZAREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU FUNCTIA DE DIRIGINTE SI ATRIBUTIILE ACESTUIA

INVOIREA PERSONALULUI DIDACTIC

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE CU PERSONAL NECALIFICAT 30 60 ZILE

MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPTIE IN CADRUL UNITATILOR DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

ANTIFRAUDA

ANTICORUPTIA

INTOCMIREA SITUATIILOR STATISTICE

GESTIONAREA LABORATOARELOR DE FIZICA, CHIMIE, BIOLOGIE

FUNCŢIONAREA COMISIEI PENTRU CURRICULUM

PROMOVAREA SANATATII SI EDUCARE PENTRU SANATATE

PREZENTA IN UNITATE A FACILITATORILOR ELEVILOR CU CERINTE EDUCATIONALE SPECIALE

COMISIA DE DISCIPLINA

VIOLENŢA PARINŢILOR IN SPAŢIUL ŞCOLII

INTOCMIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

ASIGURAREA ACCESULUI EGAL LA EDUCAŢIE A TUTUROR ELEVILOR

EVALUAREA SATISFACTIEI EDUCABILILOR SI PARINTILOR ACESTORA IN PRIVINTA ACTIUNILOR ESENTIALE

ACCESUL IN LABORATOARELE DE SPECIALITATE SI IN ATELIERE

ACCESUL IN CABINETUL DE INFORMATICA IN TIMPUL SI IN AFARA PROGRAMULUI

ELIBERAREA ADEVERINTELOR PENTRU MEMBRII COMISIILOR DE BAC SI EN

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROGRAMULUI ”SCOALA DUPA SCOALA”

ORGANIZAREA CONCURSURILOR SCOLARE SI EXTRASCOLARE

PROIECTAREA ACTIVITATII DIDACTICE

SELECTAREA, VERIFICAREA SI PASTRAREA DOCUMENTELOR PENTRU PORTOFOLIUL PERSONAL

MONITORIZAREA PERFECTIONARII CADRELOR DIDACTICE

SOLUTIONARE PROBLEME CE SE POT IVI IN ACTIVITATEA CURENTA

INSTRUIREA PRIVIND PROTECTIA MUNCII

ORGANIZAREA SI ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR IN CAZ DE ACCIDENT

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EVACUARII IN CAZ DE INCENDIU

COMPORTAMENTUL IN CAZ DE INUNDATIE

COMPORTAMENTUL IN CAZ DE CUTREMUR

GESTIONAREA SITUATIILOR DE CRIZA

ACTIUNI CORECTIVE – TRATAREA RECLAMATIILOR

ACTIUNI PREVENTIVE

SISTEMUL DE GESTIONARE A INFORMATIILOR – ACCESUL LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

CONTROLUL PROCESULUI NECONFORM

CONTROLUL INREGISTRARILOR

SIGURANTA ELEVILOR, PERSONALULUI SI BUNURILOR UNITATII

ACCESIBILITATEA LA TEHNOLOGIE (TIC) A ELEVILOR SI A PERSONALULUI ANGAJAT IN INTERESUL INVATAMANTULUI

EVALUAREA PORTOFOLIILOR PROFESORILOR

ELABORAREA PLANIFICARILOR

DELEGAREA ATRIBUTIILOR

EFECTUAREA ASISTENTELOR LA CLASA

REZOLVAREA STARILOR CONFLICTUALE

STABILIREA GRAFICULUI DE SERVICIU PE SCOALA

ACOPERIREA ORELOR DE CURS IN CAZUL ABSENTEI NEASTEPTATE A CADRELOR DIDACTICE

INCADRARE PERSONAL PLATA CU ORA

INSERTIA PROFESIONALA PENTRU CADRELE DIDACTICE NOI, FARA EXPERIENTA

ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE OCUPARE A POSTURILOR CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZA PE PARCURSUL ANULUI SCOLAR

MONITORIZAREA PROGRAMELOR DE EDUCATIE REMEDIALA

MANAGEMENTUL DE CAZ PENTRU COPIII CU CES ORIENTATI SCOLAR SI PROFESIONAL

IDENTIFICAREA SI INCLUZIUNEA ELEVILOR IN SITUATII DE RISC CU CERINTE EDUCATIONALE SPECIALE

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA TABERELOR EXCURSIILOR EXPEDITIILOR DRUMETIILOR SCOLARE

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROGRAMULUI ”SCOALA ALTFEL”

REVIZUIREA PERIODICA A ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE

MONITORIZAREA ACTIVITATII EXTRACURRICULARE

ACTIVITATI EXTRACURRICULARE

STABILIREA SI ACORDAREA BURSELOR

CENTRALIZAREA REZULTATELOR LA INVATATURA

RITMICITATEA NOTARII

CONSEMNAREA NOTELOR SI ABSENTELOR IN CATALOG

ELABORAREA, APLICAREA SI VERIFICAREA ORARULUI UNITATII

RAPORTAREA REZULTELOR SCOLARE FATA DE PRINCIPALII PURTATORI DE INTERESE

SANCTIONAREA ELEVILOR

COMPORTAMENTUL SI TINUTA ELEVILOR

INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR (ANUL SCOLAR 2021-2022)

PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI

PREVENIREA SI REDUCEREA ABANDONULUI SCOLAR

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENELOR DE CORIGENTA

EVALUAREA PORTOFOLIILOR ELEVILOR

MONITORIZAREA PERFORMANTEI SCOLARE

EVALUAREA SI URMARIREA PROGRESULUI SCOLAR

PREGATIREA SUPLIMENTARA A ELEVILOR

PROGRAME PENTRU EXAMENE

OBSERVAREA PROCESULUI DE PREDARE – INVATARE

COMPLETAREA SI FOLOSIREA CATALOGULUI LA CLASA

VALIDAREA SITUATIEI SCOLARE LA SFARSITUL ANULUI SCOLAR

COMBATEREA INSUCCESULUI SCOLAR

EVOLUTIA PERFORMANTELOR SCOLARE UTILIZAND SISTEMUL NATIONAL DE INDICATORI PRIVIND EDUCATIA

EVALUAREA REZULTATELOR INVATARII SI MONITORIZAREA TRASEULUI SCOLAR

MONITORIZAREA SI EVALUAREA CALITATII PROCESULUI EDUCATIONAL

MASURAREA SATISFACTIEI BENEFICIARULUI

ELABORAREA SI APLICAREA CHESTIONARELOR

ACORDAREA FEEDBACK-ULUI DIN PARTEA ELEVILOR PRIVIND ACTIVITATEA DE INVATARE, PREDARE SI EVALUARE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

COLECTAREA SI SINTETIZAREA REGULATA A OPINIILOR SI PROPUNERILOR ELEVILOR, PARINTILOR SI A ALTOR FACTORI INTERESATI

IMPLICAREA PARINTILOR IN EDUCATIE

COMUNICAREA FORMALA EXTERNA CU PARINTII

COMUNICAREA FORMALA EXTERNA CU ANGAJATORII SI CU ALTE INSTITUTII SI GRUPURI SEMNIFICATIVE DE INTERES

COMUNICAREA INSTITUTIONALA CU ALTE INSTITUTII DE EDUCATIE

COMUNICAREA INTERNA CU PERSONALUL UNITATII

ALEGEREA CURRICULUMULUI LA DECIZIA SCOLII (CDS)

PROMOVAREA OFERTEI EDUCATIONALE

ELABORAREA, VALIDAREA SI APROBAREA OFERTEI EDUCATIONALE

AUTOEVALUAREA INSTITUTIONALA

ANALIZA CULTURII ORGANIZATIONALE

IDENTIFICAREA PUNCTELOR TARI, PUNCTELOR SLABE, OPORTUNITATILOR SI AMENINTARILOR

MONITORIZARE OBIECTIVE PDI

REVIZUIREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA

ELABORAREA SI DEZVOLTAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA

INTOCMIREA REGULAMENTULUI INTERN

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CATEDRELOR CONSILIILOR

UTILIZAREA APLICATIEI INFORMATICE ARACIP

PROCEDURA DE LUCRU A COMISIEI DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII

SELECTIA MEMBRILOR COMISIEI DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII

CONSTITUIREA COMISIEI CEAC

PUNEREA IN APLICARE A HOTARARILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EMITEREA HOTARARILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DESEMNAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE