1. ACCESAREA SERVICIILOR PUBLICE, IN FORMAT ELECTRONIC SIMPLIFICAT
 2. ACCESIBILITATEA LA TEHNOLOGIE (TIC) A ELEVILOR SI A PERSONALULUI ANGAJAT IN INTERESUL INVATAMANTULUI
 3. ACCESUL IN CABINETUL DE INFORMATICA IN TIMPUL SI IN AFARA PROGRAMULUI
 4. ACCESUL ELEVILOR SI A PERSONALULUI IN INCINTA UNITATII SCOLARE
 5. ACCESUL PERSOANELOR STRAINE IN INCINTA UNITATII SCOLARE
 6. ACCESUL IN LABORATOARELE DE SPECIALITATE SI IN ATELIERE
 7. ACHIZITII PUBLICE
 8. ACOPERIREA ORELOR DE CURS IN CAZUL ABSENTEI NEASTEPTATE A CADRELOR DIDACTICE
 9. ACHIZITIILE PUBLICE DINTR-O BIBLIOTECA
 10. ACORDAREA FEEDBACK-ULUI DIN PARTEA ELEVILOR PRIVIND ACTIVITATEA DE INVATARE, PREDARE SI EVALUARE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR
 11. ACORDAREA FACILITATILOR DE TRANSPORT PENTRU ELEVI
 12. ACORDAREA PRIMELOR DE CARIERA PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI ADMINISTRATIV, CONFORM OUG NR. 58 2023
 13. ACORDAREA RECHIZITELOR SCOLARE
 14. ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR IN CAZ DE ELECTROCUTARE
 15. ACORDAREA VOUCHERELOR DE VACANTA
 16. ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCATIONAL
 17. ACTIUNI CORECTIVE – TRATAREA RECLAMATIILOR
 18. ACTIUNI PREVENTIVE
 19. ACTIVITATEA COORDONATORULUI PENTRU PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE
 20. ACTIVITATI DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE ASUPRA FENOMENULUI DE BULLYING PENTRU PERSONALUL UNITATII, ELEVI COPII, PARINTI
 21. ACTIVITATEA DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
 22. ACTIVITATILE EDUCATIVE EXTRASCOLARE SI EXTRACURRICULARE
 23. ACTIVITATI SPECIFICE PARTICIPANTILOR IN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS +
 24. ADAUGAREA SI ASOCIEREA ELEVILOR IN SIIIR
 25. ADMINISTRAREA SI INCHIRIEREA SPATIILOR EXCEDENTARE
 26. ALEGEREA CURRICULUMULUI LA DECIZIA SCOLII (CDS)
 27. ADMINISTRAREA SISTEMULUI INFORMATIC
 28. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE
 29. ANALIZA CULTURII ORGANIZATIONALE
 30. ANALIZAREA SI STABILIREA STRUCTURII ORGANIZATORICE
 31. ANGAJAREA PRIN TRANSFER A PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC
 32. ANTICORUPTIA
 33. APLICAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATA
 34. ANTIFRAUDA
 35. APROVIZIONAREA UNITATII CU MATERIALE, RECHIZITE, MIJLOACE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR SI CONSUMUL ACESTORA
 36. ARHIVAREA DOCUMENTELOR
 37. ARHIVAREA DOCUMENTELOR FINANCIAR CONTABILE
 38. ASIGURAREA CONTINUITATII ACTIVITATILOR DESFASURATE IN UNITATEA DE INVATAMANT
 39. ASIGURAREA ACCESULUI EGAL LA EDUCAŢIE A TUTUROR ELEVILOR
 40. AUTOEVALUAREA INSTITUTIONALA
 41. CALCULAREA DOBANZILOR LA DIFERENTELE SALARIALE CASTIGATE PRIN HOTARARI JUDECATORESTI
 42. CALCULUL DREPTURILOR SALARIALE CONFORM LEGII Nr. 85 2016
 43. CALCULUL DREPTURILOR SALARIALE OBTINUTE PRIN SENTINTE JUDECATORESTI
 44. CALCULUL DREPTURILOR SALARIALE CONFORM OUG NR. 48 2022 SI HOTARARII NR. 875 2022
 45. CALCULUL, INREGISTRAREA, RAPORTAREA SI DECONTAREA CONTRIBUTIILOR ANGAJATORULUI LA FNUASS SI A INDEMNIZATIILOR PENTRU CONCEDII MEDICALE CE SE SUPORTA DIN FNUASS
 46. CASAREA MIJLOACELOR FIXE
 47. CENTRALIZAREA REZULTATELOR LA INVATATURA
 48. CERCETAREA DISCIPLINARA
 49. CHELTUIELILE AFERENTE DREPTURILOR COPIILOR CU CES
 50. COLECTAREA DATELOR
 51. CIRCUITUL DOCUMENTELOR FINANCIAR CONTABILE
 52. COMBATEREA BULLYING-ULUI SI A CYBERBULLYING-ULUI PRIN INTERVENTIE INTEGRATA, PRIN IDENTIFICARE SI SEMNALARE
 53. COLECTAREA SI SINTETIZAREA REGULATA A OPINIILOR SI PROPUNERILOR ELEVILOR, PARINTILOR SI A ALTOR FACTORI INTERESATI
 54. COMBATEREA INSUCCESULUI SCOLAR
 55. COMBATEREA DISCRIMINARII IN SALA DE CLASA
 56. COMISIA DE DISCIPLINA
 57. COMPENSAREA IN BANI A CONCEDIULUI DE ODIHNA NEEFECTUAT
 58. COMISIA DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE LA NIVELUL UNITATII
 59. COMPLETAREA FORMULARULUI DE INTEGRITATE IN SEAP SICAP
 60. COMPLETAREA DECLARAŢIILOR DE INTERESE DE CATRE PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE
 61. COMPLETAREA REGISTRULUI DE CASA
 62. COMPLETAREA SI RAPORTAREA EVIDENTEI SALARIATILOR UTILIZAND APLICATIA SOFTWARE REVISAL
 63. COMPLETAREA SI FOLOSIREA CATALOGULUI LA CLASA
 64. COMPORTAMENTUL IN CAZ DE INUNDATIE
 65. COMPORTAMENTUL IN CAZ DE CUTREMUR
 66. COMPORTAMENTUL SI TINUTA ELEVILOR
 67. COMUNICAREA FORMALA EXTERNA CU PARINTII
 68. COMUNICAREA FORMALA EXTERNA CU ANGAJATORII SI CU ALTE INSTITUTII SI GRUPURI SEMNIFICATIVE DE INTERES
 69. COMUNICAREA INSTITUTIONALA CU ALTE INSTITUTII DE EDUCATIE
 70. COMUNICAREA INTER SI INTRAINSTITUTIONALA
 71. CONSEMNAREA NOTELOR SI ABSENTELOR IN CATALOG
 72. COMUNICAREA INTERNA CU PERSONALUL UNITATII
 73. CONSILIEREA EDUCATIVA
 74. CONSILIUL REPREZENTATIV AL PARINTILOR ASOCIATIA DE PARINTI
 75. CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGICA INDIVIDUALA SI DE GRUP
 76. CONSILIUL SCOLAR AL ELEVILOR
 77. CONSIMTAMANTUL ASUPRA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 78. CONSTITUIREA COMISIEI CEAC
 79. CONSTITUIREA SI COMPLETAREA DOSARELOR PERSONALE ALE ANGAJATILOR
 80. CONSTITUIREA PROVIZIOANELOR
 81. CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI CLASEI
 82. CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA COMITETULUI DE PARINTI
 83. CONTROLUL DOCUMENTELOR
 84. CONTROLUL DAUNATORILOR
 85. CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
 86. CONTROLUL INREGISTRARILOR
 87. CONTROLUL PROCESULUI NECONFORM
 88. CORECTAREA ERORILOR CONTABILE
 89. CORESPONDENTA INTER SI INTRAINSTITUTIONALA
 90. CURATENIA SI DEZINFECTIA IN UNITATE
 91. DECONTAREA NAVETEI PERSONALULUI UNITATII
 92. DELEGAREA ATRIBUTIILOR
 93. DEPUNEREA DOSARULUI IN VEDEREA ACORDARII GRADAŢIEI DE MERIT
 94. DEPLASAREA PERSONALULUI UNITATII
 95. DESEMNARE CONSILIER ETICA
 96. DESEMNAREA COMISIEI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
 97. DESEMNAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
 98. DESFASURAREA ACHIZITIILOR PRIN CUMPARARE DIRECTA
 99. DESFASURAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE PRIN INTERMEDIUL TEHNOLOGIEI SI AL INTERNETULUI
 100. DESFASURAREA PROCESULUI DE INVATAMANT ONLINE IN CONDITII DE SECURITATE PROTECTIE A DATELOR PERSONALE
 101. DESFASURAREA ONLINE SAU HIBRID A SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
 102. DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC
 103. DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL UNITATII DE INVATAMANT
 104. DISTRIBUIREA FRUCTELOR, LAPTELUI SI PRODUSELOR LACTATE SI DE PANIFICATIE
 105. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
 106. DOSARUL ACHIZITIEI PUBLICE
 107. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PERSONALULUI UNITATII PE PERIOADA DELEGARII SI DETASARII
 108. ECHIVALARE CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE
 109. ECHIVALAREA RECUNOASTEREA NIVELURILOR DE COMPETENTA DIN CADRUL PROBELOR DE EVALUARE A COMPETENTELOR LINGVISTICE SI DIGITALE PENTRU EXAMENUL NATIONAL DE BACALAUREAT
 110. ECHIVALAREA STUDIILOR EFECTUATE IN STRAINATATE
 111. EFECTUAREA ASISTENTELOR LA CLASA
 112. EFECTUAREA ACHIZITIILOR PUBLICE DE SERVICII SOCIALE SI ALTE SERVICII SPECIFICE PRIN PROCEDURA PROPRIE – ANEXA 2 DIN LEGEA NR. 98 2016
 113. EFECTUAREA OPERATIUNILOR DE PLATI, INCASARI PRIN TREZORERIE SI EVIDENTA ACESTORA
 114. ELABORAREA CODULUI DE ETICA
 115. ELABORAREA CONTRACTELOR DE MUNCA A PERSONALULUI
 116. ELABORAREA PLANIFICARILOR
 117. ELABORAREA SI APLICAREA CHESTIONARELOR
 118. ELABORAREA SI APLICAREA DECIZIILOR
 119. ELABORAREA SI DEZVOLTAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA
 120. ELABORAREA SI CODIFICAREA PROCEDURILOR GENERALE SI OPERATIONALE
 121. ELABORAREA STATULUI DE PERSONAL
 122. ELABORAREA, VALIDAREA SI APROBAREA OFERTEI EDUCATIONALE
 123. ELABORAREA, APLICAREA SI VERIFICAREA ORARULUI UNITATII
 124. ELABORAREA, VERIFICAREA, CONTROLUL SI RAPORTAREA SITUATIILOR FINANCIARE LUNARE, TRIMESTRIALE SI ANUALE
 125. EMITEREA ADEVERINTELOR
 126. ELIBERAREA ADEVERINTELOR PENTRU MEMBRII COMISIILOR DE BAC SI EN
 127. EMITEREA HOTARARILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
 128. EVALUAREA PERFORMANTELOR ANGAJATILOR
 129. EVALUAREA PERFORMANTEI PERSONALULUI DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR EVALUAREA PORTOFOLIILOR ELEVILOR EVALUAREA PORTOFOLIILOR PROFESORILOR
 130. EVALUAREA PORTOFOLIILOR ELEVILOR
 131. EVALUAREA PORTOFOLIILOR PROFESORILOR
 132. EVALUAREA SATISFACTIEI EDUCABILILOR SI PARINTILOR ACESTORA IN PRIVINTA ACTIUNILOR ESENTIALE
 133. EVALUAREA REZULTATELOR INVATARII SI MONITORIZAREA TRASEULUI SCOLAR
 134. EVALUAREA SI URMARIREA PROGRESULUI SCOLAR
 135. EVIDENTA BUNURILOR PRIMITE PRIN DONATIE CU TITLU GRATUIT
 136. EVIDENTA FONDULUI DE CARTE
 137. EVIDENTA PREZENTEI, INVOIRILOR SI CONCEDIILOR
 138. EVIDENTA SI RAPORTAREA ANGAJAMENTELOR BUGETARE SI LEGALE
 139. EVIDENŢA ŞI DECONTAREA NAVETEI LA ŞI DE LA LOCUL DE MUNCA
 140. EVIDENTA, GESTIONAREA SI INVENTARIEREA DOCUMENTELOR DIN CADRUL BIBLIOTECII SCOLARE
 141. EVOLUTIA PERFORMANTELOR SCOLARE UTILIZAND SISTEMUL NATIONAL DE INDICATORI PRIVIND EDUCATIA
 142. EXECUTIA COPIILOR DE SIGURANTA SI UTILIZAREA COMPUTERELOR
 143. FOLOSIREA SPATIILOR SI TERENURILOR DE SPORT EXTERIOARE
 144. FORMAREA CONTINUA SI PERFECTIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC
 145. FORMAREA PROFESIONALA A PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC
 146. FORME ALE BULLYING-ULUI
 147. FUNCŢIONAREA COMISIEI PENTRU CURRICULUM
 148. FUNDAMENTAREA BUGETULUI
 149. GESTIONAREA CORECTA A SITUATIILOR LITIGIOASE
 150. GESTIONAREA ACTELOR DE STUDII SI A DOCUMENTELOR SCOLARE
 151. GESTIONAREA DESEURILOR
 152. GESTIONAREA DATELOR CU CARACTER PERSONA
 153. GESTIONAREA FONDULUI DE CARTE
 154. GESTIONAREA MATERIALELOR DE IGIENIZARE
 155. GESTIONAREA LABORATOARELOR DE FIZICA, CHIMIE, BIOLOGIE
 156. GESTIONAREA MATERIALELOR SI A OBIECTELOR DE INVENTAR
 157. GESTIONAREA PATRIMONIULUI UNITAŢII DE INVAŢAMANT
 158. GESTIONAREA PROIECTELOR CU FINANTARE EUROPEANA
 159. GESTIONAREA PROIECTELOR CU FINANTARE LOCALA
 160. IDENTIFICAREA PUNCTELOR TARI, PUNCTELOR SLABE, OPORTUNITATILOR SI AMENINTARILOR
 161. GESTIONAREA SITUATIILOR DE CRIZA
 162. IDENTIFICAREA SI GESTIONAREA ABATERILOR
 163. IDENTIFICAREA SI INCLUZIUNEA ELEVILOR IN SITUATII DE RISC CU CERINTE EDUCATIONALE SPECIALE
 164. IDENTIFICAREA SI MONITORIZAREA FUNCTIILOR SENSIBILE
 165. IGIENA ECHIPAMENTELOR SI MENTENANTA
 166. IGIENA PERSONALULUI
 167. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
 168. IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 1 – ETICA SI INTEGRITATEA
 169. IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 2 – ATRIBUTII, FUNCTII, SARCINI
 170. IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 3 – COMPETENTA SI PERFORMANTA
 171. IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 4 – STRUCTURA ORGANIZATORICA
 172. IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 5 – OBIECTIVE
 173. IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 6 – PLANIFICAREA
 174. IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 7 – MONITORIZAREA PERFORMANTELOR
 175. IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 8 – MANAGEMENTUL RISCULUI
 176. IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 9 – PROCEDURI
 177. IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 10 – SUPRAVEGHEREA
 178. IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 11 – CONTINUITATEA ACTIVITATII
 179. IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 12 – INFORMAREA SI COMUNICAREA
 180. IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 13 – GESTIONAREA DOCUMENTELOR
 181. IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 14 – RAPORTAREA CONTABILA ŞI FINANCIARA
 182. IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 15 – EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
 183. INCADRARE PERSONAL PLATA CU ORA
 184. IMPLICAREA PARINTILOR IN EDUCATIE
 185. INCHEIEREA CONTRACTULUI EDUCAŢIONAL INTRE UNITATE ŞI PARINŢI, TUTORI SAU SUSŢINATORI LEGALI
 186. INFORMAREA SI PRELUAREA DIN CADRUL UNITATII DE INVATAMANT DE CATRE PARINTI REPREZENTANTI LEGALI A ELEVILOR CU PROBLEME DE SANATATE SAU DEPISTAȚI CU PROBLEME MEDICALE ACUTE/URGENTE ÎN PERIOADA CURSURILOR ȘCOLARE
 187. INCHEIEREA SITUATIEI SCOLARE PENTRU ELEVII AMANATI
 188. INREGISTRAREA COPIILOR CU PARINTI PLECATI LA MUNCA IN STRAINATATE SI A CELOR REVENITI IN TARA DUPA O PERIOADA DE SEDERE IN STRĂINĂTATE ALĂTURI DE PĂRINȚI, MAI MARE DE UN AN
 189. INREGISTRAREA, ACORDAREA SI JUSTIFICAREA AVANSURILOR IN NUMERAR
 190. INREGISTRAREA IN CONTABILITATE
 191. INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR A PERSOANELOR CARE NU DEŢIN UN COD NUMERIC PERSONAL
 192. INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR PENTRU ANUL SCOLAR 2024-2025
 193. INSTRUIREA PRIVIND PROTECTIA MUNCII
 194. INSERTIA PROFESIONALA PENTRU CADRELE DIDACTICE NOI, FARA EXPERIENTA
 195. INTOCMIRE ALOP
 196. INTERVENTIE IN SITUATIILE DE VIOLENTA PSIHOLOGICA-BULLYING
 197. INTOCMIRE STATE PLATA
 198. INTOCMIREA BALANTEI DE VERIFICARE
 199. INTOCMIREA BUGETULUI
 200. INTOCMIREA DECLARATIEI 100
 201. INTOCMIREA PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE
 202. INTOCMIREA DECLARATIEI 112 PENTRU ANAF
 203. INTOCMIREA REFERATULUI DE NECESITATE
 204. INTOCMIREA PROIECTULUI SI A PLANULUI DE INCADRARE A PERSONALULUI DIDACTIC
 205. INTOCMIREA REGISTRULUI CARTEA MARE
 206. INTOCMIREA REGISTRULUI INVENTAR
 207. INTOCMIREA REGISTRULUI GENERAL DE EVIDENTA AL SALARIATILOR
 208. INTOCMIREA REGISTRULUI JURNAL
 209. INTOCMIREA REGULAMENTULUI INTERN
 210. INTOCMIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
 211. INTOCMIREA SITUATIILOR STATISTICE
 212. INTOCMIREA, ACTUALIZAREA ŞI APROBAREA FIŞELOR DE POST
 213. INTRARILE SI VALORILE DINTR-O BIBLIOTECA
 214. INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE NATURA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 215. INVOIREA PERSONALULUI DIDACTIC
 216. INVENTARIEREA FONDULUI DE CARTE
 217. MANAGEMENTUL BURSELOR SCOLARE
 218. MANAGEMENTUL CAZURILOR DE VIOLENŢA ASUPRA ELEVILOR ŞI A PERSONALULUI UNITAŢII DE INVATAMANT, PRECUM ŞI AL ALTOR SITUAŢII CORELATE IN MEDIUL ŞCOLAR ŞI
  AL SUSPICIUNII DE VIOLENŢĂ ASUPRA COPIILOR ÎN AFARA MEDIULUI ŞCOLAR
 219. MANAGEMENTUL DE CAZ PENTRU COPIII CU CES ORIENTATI SCOLAR SI PROFESIONAL
 220. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
 221. MANAGEMENTUL SISTEMULUI INFORMATIC INTEGRAT AL INVATAMANTULUI DIN ROMANIA (SIIIR)
 222. MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPTIE IN CADRUL UNITATII DE INVATAMANT
 223. MASURAREA SATISFACTIEI BENEFICIARULUI
 224. MOBILITATEA CADRELOR DIDACTICE SI A ELEVILOR IN CADRUL PROIECTELOR EDUCATIONALE EUROPENE – ERASMUS+
 225. MODALITATEA DE COLECTARE, VALIDARE, PASTRARE SI ARHIVARE – CONDICA PREZENTA FISA DE PREZENTA
 226. MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI PRIVIND DREPTUL DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE
 227. MODUL DE COMPLETARE A REGISTRULUI MATRICOL
 228. MODIFICAREA REPARTIZARII PE TRIMESTRE A CREDITELOR BUGETARE
 229. MODUL DE PLATA A PERSONALULUI DIDACTIC CARE FACE PARTE DIN COMISIILE PENTRU EVALUAREA NATIONALA, BACALAUREAT, EXAMENUL NATIONAL DE DEFINITIVARE ÎN
  ÎNVĂȚĂMÂNT, ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL
 230. MONITORIZARE OBIECTIVE PDI
 231. MONITORIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE FATA IN FATA ONLINE
 232. MONITORIZAREA ACTIVITATILOR EDUCATIVE EXTRASCOLARE SI EXTRACURRICULARE
 233. MONITORIZAREA PERFECTIONARII CADRELOR DIDACTICE
 234. MONITORIZAREA PROGRAMELOR DE EDUCATIE REMEDIALA
 235. MONITORIZAREA PERFORMANTEI SCOLARE
 236. MONITORIZAREA SEGREGARII SCOLARE IN UNITATEA DE INVATAMANT
 237. MONITORIZAREA SI RAPORTAREA PERFORMANTELOR
 238. MONITORIZAREA SI EVALUAREA CALITATII PROCESULUI EDUCATIONAL
 239. MONITORIZAREA, PREVENIREA SI COMBATEREA ABSENTEISMULUI SI ABANDONULUI SCOLAR IN UNITATEA DE INVATAMANT
 240. NORME IGIENICO-SANITARE PENTRU VIZITATORI
 241. NORMELE DE IGIENA PRIVIND UNITATEA PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA SI RECREEREA COPIILOR ELEVILOR
 242. OBSERVAREA PROCESULUI DE PREDARE – INVATARE – EVALUARE
 243. OPERARE SEAP SICAP
 244. ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE ANGAJARE
 245. ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE OCUPARE A POSTURILOR CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZA PE PARCURSUL ANULUI SCOLAR
 246. ORGANIZAREA CONCURSURILOR SCOLARE SI EXTRASCOLARE
 247. ORGANIZAREA PREDARII DISCIPLINEI RELIGIE
 248. ORGANIZAREA SI ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR IN CAZ DE ACCIDENT
 249. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII
 250. ORGANIZAREA SI DEFASURAREA ACTIVITATILOR EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE
 251. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR IN SALA DE SPORT
 252. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR SUPORT PENTRU INVATAREA ONLINE
 253. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE CU PERSONAL NECALIFICAT 30 60 ZILE
 254. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADMITERII IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL SCOLAR 2024-2025
 255. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENELOR DE CORIGENTA
 256. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EVACUARII IN CAZ DE INCENDIU
 257. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENULUI DE ATESTARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE ALE ABSOLVENTILOR CLASELOR DE MATEMATICA-INFORMATICA SI MATEMA
 258. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROBELOR PENTRU OBTINEREA ATESTATULUI DE COMPETENTA LINGVISTICA
 259. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROGRAMULUI ”SCOALA ALTFEL”
 260. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROGRAMULUI ”SAPTAMANA VERDE”
 261. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA SIMULARII EVALUARII NATIONALE PENTRU ABSOLVENTII CLASEI A VIII-A SI A SIMULARII PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI NATIONAL DE BACALAUREAT
 262. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROGRAMULUI ”SCOALA DUPA SCOALA”
 263. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA TABERELOR, EXCURSIILOR SI EXPEDITIILOR
 264. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BIBLIOTECII SCOLARE
 265. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ACTIVITATII DE EVIDENTA SI GESTIONARE A MANUALELOR SCOLARE
 266. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIILOR DIN UNITATE
 267. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIEI PARITARE
 268. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE (C.A.)
 269. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI PROFESORAL (CP)
 270. ORGANIZAREA, GESTIUNEA SI CONTABILIZAREA ACTIVELOR FIXE
 271. ORGANIZAREA, DESFASURAREA SI EVALUAREA INSPECTIEI SPECIALE LA CLASA, IN CADRUL ETAPELOR DE MOBILITATE
 272. ORGANIZAREA, GESTIUNEA SI CONTABILIZAREA DEPLASARILOR
 273. ORGANIZAREA, GESTIUNEA SI CONTABILIZAREA OBIECTELOR DE INVENTAR
 274. ORGANIZAREA, GESTIUNEA SI CONTABILIZAREA INVESTITIILOR
 275. ORGANIZAREA, GESTIUNEA SI CONTABILIZAREA SERVICIILOR
 276. ORGANIZAREA, GESTIUNEA SI CONTABILIZAREA VENITURILOR
 277. PASTRAREA SI ARHIVAREA DOCUMENTELOR ELECTRONICE GENERATE DE SISTEMUL NATIONAL DE RAPORTARE – FOREXEBUG
 278. PLANIFICAREA, PREGATIREA, ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXERCITIILOR DE SIMULARE IN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUATII DE URGENTA
 279. PLANIFICAREA RESURSELOR IN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR
 280. PLATA INSPECTIILOR
 281. PLATA FONDULUI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP
 282. PREGATIREA SUPLIMENTARA A ELEVILOR
 283. PLATA ORELOR SUPLINITE PENTRU CONCEDII MEDICALE
 284. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 285. PREVENIREA SI COMBATEREA HARTUIRII PE CRITERIUL DE SEX, PRECUM SI A HARTUIRII MORALE LA LOCUL DE MUNCA
 286. PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI
 287. PREVENIREA ŞI SOLUTIONAREA SITUATIILOR DE INCOMPATIBILITATE SI SAU CONFLICT DE INTERESE
 288. PREZENTA IN UNITATE A FACILITATORILOR ELEVILOR CU CERINTE EDUCATIONALE SPECIALE
 289. PRINCIPIILE SI POLITICILE CONTABILE
 290. PRINCIPII GDPR CARE SE APLICA IN PROCESUL DE INVATAMANT ON-LINE
 291. PROCEDURA DE COLABORARE CU CJRAE
 292. PROCEDURA DE LUCRU A COMISIEI PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII
 293. PROCEDURA DE UTILIZARE A SISTEMULUI NATIONAL PRIVIND FACTURA ELECTRONICA RO E-FACTURA
 294. PROCURAREA, PASTRAREA, FOLOSIREA SI SCOATEREA DIN UZ A SIGILIILOR
 295. PROGRAMAREA SI EFECTUAREA CONCEDIULUI
 296. PROGRAME PENTRU EXAMENE
 297. PROGRAMUL „EURO 200”
 298. PROIECTAREA ACTIVITATII DIDACTICE
 299. PROGRAMUL NATIONAL PILOT DE TIP ”SCOALA DUPA SCOALA”, PENTRU ELEVII PANA LA CLASA A VIII-A INCLUSIV
 300. PROMOVAREA EGALITATII DE SANSE SI DE TRATAMENT INTRE FEMEI SI BARBATI
 301. PROMOVAREA OFERTEI EDUCATIONALE
 302. PROMOVAREA IN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE A PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC
 303. PROMOVAREA SANATATII SI EDUCATIEI PENTRU SANATATE
 304. PROTOCOL PENTRU INTERNATUL SCOLAR
 305. PUBLICAREA INFORMATIILOR PE SITE-UL UNITATII DE INVATAMANT
 306. PUNEREA IN APLICARE A HOTARARILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
 307. RAPORTAREA CONTABILA SI FINANCIARA
 308. RAPORTAREA PERIODICA A REALIZARII ACTIVITATILOR ASOCIATE INDEPLINIRII OBIECTIVELOR STABILITE IN PLANURILE MANAGERIALE
 309. RAPORTAREA REZULTELOR SCOLARE PRINCIPALILOR PURTATORI DE INTERESE
 310. RAPORTAREA SITUATIILOR FINANCIARE IN FOREXEBUG
 311. REALIZAREA ACTIVITATILOR DE INVENTARIERE
 312. REALIZAREA CIRCUITULUI DOCUMENTELOR
 313. REALIZAREA VERIFICARII SI EVALUARII CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL
 314. REALIZAREA CIRCUITULUI INFORMATIILOR
 315. RECICLAREA SELECTIVA
 316. RECOMPENSAREA REZULTATELOR PERSONALULUI DIDACTIC
 317. RECUPERAREA UNEI SUME, INCASATE NECUVENIT DE CATRE ANGAJAT
 318. REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE DIN UNITATEA DE INVATAMANT
 319. REGIMUL MANUALELOR ŞCOLARE IN INVAŢAMANTUL PREUNIVERSITAR
 320. REEVALUAREA PATRIMONIULUI UNITATII
 321. REPARTIZAREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU FUNCTIA DE DIRIGINTE SI ATRIBUTIILE ACESTUIA
 322. REPARTIZAREA PREŞCOLARILOR ELEVILOR INSCRIŞI IN GRUPELE CLASELE DE INCEPUT DE NIVEL GRUPA MICA, CLASA PREGATITOARE, CLASA A V-A, PRIN DISTRIBUIREA ALEATORIE A
  ACESTORA ÎN FORMAȚIUNILE DE STUDIU
 323. REPARTIZAREA ELEVILOR INSCRIŞI IN CLASA A IX-A, PRIN DISTRIBUIREA ALEATORIE A ACESTORA IN FORMATIUNILE DE STUDIU
 324. RESURSELE EDUCATIONALE DESCHISE (RED)
 325. RESTRANGEREA DE ACTIVITATE SI COMPLETAREA NORMELOR
 326. REVIZUIREA PERIODICA A ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE SI EXTRACURRICULARE
 327. REVIZUIREA PLANULUI DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA
 328. REZOLVAREA STARILOR CONFLICTUALE
 329. RITMICITATEA NOTARII
 330. SANCTIONAREA ELEVILOR
 331. SCOATEREA DIN FUNCTIUNE DECLASAREA SI CASAREA MIJLOACELOR FIXE SI A OBIECTELOR DE INVENTAR
 332. SECURITATEA DINTR-O UNITATE
 333. SECURITATEA IN ACTIVITATILE DESFASURATE IN AFARA UNITATII DE INVATAMANT
 334. SECURIZAREA INFORMATIILOR SI DATELOR
 335. SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA
 336. SEGREGAREA SCOLARA
 337. SELECTIA BENEFICIARILOR DE DISPOZITIVE ELECTRONICE CU CONEXIUNE LA INTERNET, IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL ”SCOALA DE ACASA”
 338. SELECTAREA, VERIFICAREA SI PASTRAREA DOCUMENTELOR PENTRU PORTOFOLIUL PROFESIONAL
 339. SELECTIA MEMBRILOR COMISIEI PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII
 340. SELECTIA PARTICIPANTILOR IN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS +
 341. SEMNALARE NEREGULARITATI
 342. SEMNATURA ELECTRONICA
 343. SESIZAREA SUSPICIUNILOR ŞI FAPTELOR DE VIOLENŢA LA NIVELUL UNITAŢII DE INVAŢAMANT
 344. SIGURANTA ELEVILOR, PERSONALULUI SI BUNURILOR UNITATII
 345. SIGURANTA SI CONFIDENTIALITATEA IN ACTIVITATEA DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA
 346. SIGURANTA PE INTERNET
 347. SISTEMUL DE GESTIONARE A INFORMATIILOR – ACCESUL LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC
 348. SIIIR – MODULUL DATE FINANCIARE
 349. SISTEMUL NATIONAL DE RAPORTARE FOREXEBUG – ACCES APLICATIE CAB
 350. SOLUTIONARE PROBLEME CE SE POT IVI IN ACTIVITATEA CURENTA
 351. SOLUTIONAREA SESIZARILOR, RECLAMATIILOR SI PETITIILOR
 352. STABILIREA GRAFICULUI DE SERVICIU PE SCOALA
 353. STABILIREA LUNARA A CREDITELOR BUGETARE
 354. STABILIREA MODALITATILOR DE INFORMARE SI COMUNICARE INTERNA SI EXTERNA
 355. STABILIREA OBIECTIVELOR UNITATII DE INVATAMANT
 356. STABILIREA SI REEVALUAREA OBIECTIVELOR
 357. SUPRAVEGHEREA DESFASURARII ACTIVITATILOR DIN UNITATEA DE INVATAMANT
 358. TELEMUNCA
 359. TIPUL DE ACCES IN CEEA CE PRIVESTE PROTECTIA DATELOR
 360. URMARIREA TRASEULUI SCOLAR SI PROFESIONAL AL ABSOLVENŢILOR
 361. TRANSFERUL ELEVILOR
 362. UTILIZARE AUTOTURISM MICROBUZ SCOLAR
 363. UTILIZAREA APLICATIEI INFORMATICE ARACIIP
 364. UTILIZARE FOI PARCURS SI FOI DE ACTIVITATI ZILNICE (FAZ)
 365. UTILIZAREA APLICATIEI SOFTWARE EDUSAL PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTELOR CUPRINZAND DREPTURILE SALARIALE ALE PERSONALULUI
 366. UTILIZAREA FONDULUI DE CARTE
 367. UTILIZAREA SI COMPLETAREA ORDINULUI DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)
 368. VALIDAREA SITUATIEI SCOLARE LA SFARSITUL ANULUI SCOLAR
 369. VACANTAREA POSTURILOR DIDACTICE CATEDRELOR VACANTE REZERVATE
 370. VERIFICAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR DIN CENTRALELE SI PUNCTELE TERMICE PENTRU FUNCTIONAREA IN CONDITII DE SIGURANTA
 371. VIOLENŢA PARINŢILOR IN SPAŢIUL ŞCOLII