ACHIZIȚII

INTOCMIREA PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE

DESFASURAREA ACHIZITIILOR PRIN CUMPARARE DIRECTA

APLICAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA PROCEDURA SIMPLIFICATA

DOSARUL ACHIZITIEI PUBLICE

EFECTUAREA ACHIZITIILOR PUBLICE PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATA – ANEXA 2 DIN LEGEA NR.98 2016

COMPLETAREA FORMULARULUI DE INTEGRITATE IN SEAP SICAP

ADMINISTRATIV

CURATENIA SI DEZINFECTIA IN UNITATE

SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

ACCESUL PERSOANELOR STRAINE IN INCINTA UNITATII SCOLARE

ACTIVITATEA DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

DISTRIBUIREA PRODUSELOR LACTATE SI DE PANIFICATIE

ADMINISTRAREA SI INCHIRIEREA SPATIILOR EXCEDENTARE

IGIENA ECHIPAMENTELOR SI MENTENANTA

IGIENA PERSONALULUI

NORME IGIENICO-SANITARE PENTRU VIZITATORI

SECURITATEA DINTR-O UNITATE

RECICLAREA SELECTIVA

REGIMUL MANUALELOR ŞCOLARE IN INVAŢAMANTUL PREUNIVERSITAR

ACORDAREA RECHIZITELOR SCOLARE

MASURILE DE PREVENIRE SI COMBATERE A IMBOLNAVIRILOR CU SARS COV-2 IN UNITATE

CONTROLUL CALITATII APEI, AERULUI SI ALTOR UTILITATI

CONTROLUL DAUNATORILOR

NORMELE DE IGIENA PRIVIND UNITATEA PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA SI RECREEREA COPIILOR ELEVILOR

ACCESUL ELEVILOR SI A PERSONALULUI IN INCINTA UNITATII SCOLARE

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR IN SALA DE SPORT

BIBLIOTECĂ

EVIDENTA, GESTIONAREA SI INVENTARIEREA DOCUMENTELOR DIN CADRUL BIBLIOTECII SCOLARE

INTRARILE SI VALORILE DINTR-O BIBLIOTECA

ACHIZITIILE PUBLICE DINTR-O BIBLIOTECA

EVIDENTA FONDULUI DE CARTE

INVENTARIEREA FONDULUI DE CARTE

CONTABILITATE

PRINCIPIILE SI POLITICILE CONTABILE

SEMNATURA ELECTRONICA

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PERSONALULUI UNITATII PE PERIOADA DELEGARII SI DETASARII

ORGANIZAREA, GESTIUNEA SI CONTABILIZAREA VENITURILOR

PLATA INSPECTIILOR

EVIDENTA BUNURILOR PRIMITE PRIN DONATIE CU TITLU GRATUIT

MODUL DE PLATA A PERSONALULUI DIDACTIC CARE FACE PARTE DIN COMISIILE PENTRU EVALUAREA NATIONALA, BACALAUREAT, EXAMENUL NATIONAL DE DEFINITIVARE I

UTILIZAREA SI COMPLETAREA ORDINULUI DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

ORGANIZAREA, GESTIUNEA SI CONTABILIZAREA OBIECTELOR DE INVENTAR

ORGANIZAREA, GESTIUNEA SI CONTABILIZAREA ACTIVELOR FIXE

INTOCMIREA BALANTEI DE VERIFICARE

ACORDAREA SPRIJINULUI IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL DE PROTECTIE SOCIALA “BANI DE LICEU”

STABILIREA LUNARA A CREDITELOR BUGETARE

FUNDAMENTAREA BUGETULUI

DECONTAREA NAVETEI ELEVILOR

INTOCMIREA REGISTRULUI INVENTAR

PASTRAREA SI ARHIVAREA DOCUMENTELOR ELECTRONICE GENERATE DE SISTEMUL NATIONAL DE RAPORTARE – FOREXEBUG

RAPORTAREA SITUATIILOR FINANCIARE IN FOREXEBUG

GESTIONAREA PROIECTELOR CU FINANTARE EUROPEANA

GESTIONAREA PROIECTELOR CU FINANTARE LOCALA

PLATA FONDULUI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP

EFECTUAREA OPERATIUNILOR DE PLATI, INCASARI PRIN TREZORERIE SI EVIDENTA ACESTORA

CASAREA MIJLOACELOR FIXE

EVIDENŢA ŞI DECONTAREA NAVETEI LA ŞI DE LA LOCUL DE MUNCA

AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE

CONSTITUIREA PROVIZIOANELOR

OPERARE SEAP SICAP ORGANIZAREA, GESTIUNEA SI CONTABILIZAREA INVESTITIILOR

ORGANIZAREA, GESTIUNEA SI CONTABILIZAREA DEPLASARILOR

ORGANIZAREA, GESTIUNEA SI CONTABILIZAREA SERVICIILOR

INTOCMIREA DECLARATIEI 100

SIIIR – MODULUL DATE FINANCIARE

CHELTUIELILE AFERENTE DREPTURILOR COPIILOR CU CES

DEPLASAREA PERSONALULUI UNITATII

RECUPERAREA UNEI SUME, INCASATE NECUVENIT DE CATRE ANGAJAT

CALCULUL, INREGISTRAREA, RAPORTAREA SI DECONTAREA CONTRIBUTIILOR ANGAJATORULUI LA FNUASS SI A INDEMNIZATIILOR PENTRU CONCEDII MEDICALE CE SE SUP

EVIDENTA SI RAPORTAREA ANGAJAMENTELOR BUGETARE SI LEGALE

DECONTAREA NAVETEI PERSONALULUI UNITATII

SCOATEREA DIN FUNCTIUNE DECLASAREA SI CASAREA MIJLOACELOR FIXE SI A OBIECTELOR DE INVENTAR

REEVALUAREA PATRIMONIULUI UNITATII

APROVIZIONAREA UNITATII CU MATERIALE, RECHIZITE, MIJLOACE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR SI CONSUMUL ACESTORA

CIRCUITUL DOCUMENTELOR FINANCIAR CONTABILE

ARHIVAREA DOCUMENTELOR FINANCIAR CONTABILE

INTOCMIREA DECLARATIEI 112 PENTRU ANAF

GESTIONAREA MATERIALELOR SI A OBIECTELOR DE INVENTAR

COMPLETAREA REGISTRULUI DE CASA

INREGISTRAREA, ACORDAREA SI JUSTIFICAREA AVANSURILOR IN NUMERAR

ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII

ELABORAREA, VERIFICAREA, CONTROLUL SI RAPORTAREA SITUATIILOR FINANCIARE LUNARE, TRIMESTRIALE SI ANUALE

INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE NATURA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

MODIFICAREA REPARTIZARII PE TRIMESTRE A CREDITELOR BUGETARE

SISTEMUL NATIONAL DE RAPORTARE FOREXEBUG – ACCES APLICATIE CAB

GENERAL

ADMINISTRAREA TESTELOR RAPIDE ANTIGEN NON-INVAZIVE EFECTUATE DIN PROBA DE SALIVA, LA DOMICILIU

ADMINISTRAREA TESTELOR RAPIDE ANTIGEN NON-INVAZIVE EFECTUATE DIN PROBA DE SALIVA

ORGANIZAREA DE FESTIVITATI, EVENIMENTE IN AER LIBER, SPATII DESCHISE ALE UNITATII

INTOCMIREA REFERATULUI DE NECESITATE

SOLUTIONAREA SESIZARILOR, RECLAMATIILOR SI PETITIILOR

PUBLICAREA INFORMATIILOR PE SITE-UL UNITATII DE INVATAMANT

PROTOCOL PENTRU INTERNATUL SCOLAR

APLICAREA SCENARIULUI 2 IN INVATAMANTUL LICEAL

APLICAREA SCENARIULUI 1 IN INVATAMANTUL LICEAL

APLICAREA SCENARIULUI 2 IN INVATAMANTUL GIMNAZIAL

APLICAREA SCENARIULUI 1 IN INVATAMANTUL GIMNAZIAL

IZOLAREA ELEVILOR BOLNAVI

CRITERII DE SUSPENDARE A CURSURILOR SCOLARE IN UNITATEA DE INVATAMANT IN CONTEXTUL CONFIRMARII UNUI CAZ DE COVID-19

TRIAJUL EPIDEMIOLOGIC AL ELEVILOR SI AL PERSONALULUI

INSTRUIREA PERSONALULUI SI COMUNICAREA PERMANENTA DE INFORMATII PENTRU ELEVI SI PARINTI

MASURI DE PROTECTIE IN UNITATEA DE INVATAMANT, IN CONTEXTUL EPIDEMIOLOGIC AL INFECTIEI CU SARS-COV-2

PREGATIREA UNITATII DE INVATAMANT

IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 15 – EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 14 – RAPORTAREA CONTABILA ŞI FINANCIARA

IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 13 – GESTIONAREA DOCUMENTELOR

IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 12 – INFORMAREA SI COMUNICAREA

IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 11 – CONTINUITATEA ACTIVITATII

IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 10 – SUPRAVEGHEREA

IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 9 – PROCEDURI

IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 8 – MANAGEMENTUL RISCULUI

IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 7 – MONITORIZAREA PERFORMANTELOR

IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 6 – PLANIFICAREA

IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 5 – OBIECTIVE

IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 4 – STRUCTURA ORGANIZATORICA

IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 3 – COMPETENTA SI PERFORMANTA

IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 2 – ATRIBUTII, FUNCTII, SARCINI

IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 1 – ETICA SI INTEGRITATEA

SECRETARIAT

INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR A PERSOANELOR CARE NU DEŢIN UN COD NUMERIC PERSONAL

TELEMUNCA

PROCURAREA, PASTRAREA, FOLOSIREA SI SCOATEREA DIN UZ A SIGILIILOR

COMPENSAREA IN BANI A CONCEDIULUI DE ODIHNA NEEFECTUAT

PROMOVAREA IN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE A PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC

PROGRAMUL „EURO 200”

DESFASURAREA PROCESULUI DE INVATAMANT ONLINE IN CONDITII DE SECURITATE PROTECTIE A DATELOR PERSONALE

PRINCIPII GDPR CARE SE APLICA IN PROCESUL DE INVATAMANT ON-LINE

ANGAJARE PERSONAL, FARA CONCURS, PE PERIOADA STARII DE ALERTA

SELECTIA BENEFICIARILOR DE DISPOZITIVE ELECTRONICE CU CONEXIUNE LA INTERNET, IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL ”SCOALA DE ACASA”

ANGAJAREA PRIN TRANSFER A PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC

TIPUL DE ACCES IN CEEA CE PRIVESTE PROTECTIA DATELOR

EXECUTIA COPIILOR DE SIGURANTA SI UTILIZAREA COMPUTERELOR

COLECTAREA DATELOR

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

GESTIONAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ADMINISTRAREA SISTEMULUI INFORMATIC

VACANTAREA POSTURILOR DIDACTICE CATEDRELOR VACANTE REZERVATE

DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU ELEVII CARE NU POT FI SCOLARIZATI IN LOCALITATEA DE DOMICILIU

CONTROLUL DOCUMENTELOR

CALCULAREA DOBANZILOR LA DIFERENTELE SALARIALE CASTIGATE PRIN HOTARARI JUDECATORESTI

CALCULUL DREPTURILOR SALARIALE CONFORM LEGII Nr. 85 2016

CALCULUL DREPTURILOR SALARIALE OBTINUTE PRIN SENTINTE JUDECATORESTI

GESTIONAREA ACTELOR DE STUDII SI A DOCUMENTELOR SCOLARE

EMITEREA ADEVERINTELOR

INTOCMIRE STATE PLATA

MODALITATEA DE COLECTARE, VALIDARE, PASTRARE SI ARHIVARE – CONDICA PREZENTA FISA DE PREZENTA

INTOCMIREA REGISTRULUI GENERAL AL ANGAJATILOR

PROGRAMAREA SI EFECTUAREA CONCEDIULUI

ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE ANGAJARE

CONSTITUIREA SI COMPLETAREA DOSARELOR PERSONALE ALE ANGAJATILOR

CORESPONDENTA INTER SI INTRAINSTITUTIONALA

COMUNICAREA INTER SI INTRAINSTITUTIONALA

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ACTIVITATII DE EVIDENTA SI GESTIONARE A MANUALELOR SCOLARE

STABILIREA MODALITATILOR DE INFORMARE SI COMUNICARE INTERNA SI EXTERNA

ELABORAREA STATULUI DE PERSONAL

ACORDAREA VOUCHERELOR DE VACANTA

ADAUGAREA SI ASOCIEREA ELEVILOR IN SIIIR

EVALUAREA PERFORMANTEI PERSONALULUI DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR

SECURIZAREA INFORMATIILOR SI DATELOR

TRANSFERUL ELEVILOR

MODUL DE COMPLETARE A REGISTRULUI MATRICOL

EVIDENTA PREZENTEI, INVOIRILOR SI CONCEDIILOR

ELABORAREA CONTRACTELOR DE MUNCA A PERSONALULUI

COMPLETAREA SI RAPORTAREA EVIDENTEI SALARIATILOR UTILIZAND APLICATIA SOFTWARE REVISAL

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

UTILIZAREA APLICATIEI SOFTWARE EDUSAL PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTELOR CUPRINZAND DREPTURILE SALARIALE ALE PERSONALULUI