Apel de selecție

în vederea participării la mobilitățile din cadrul proiectului 

Erasmus+ 2023-1-RO01-KA121-VET-000148133

Beneficiar: Colegiul Național Pedagogic Constantin Cantacuzino Târgoviște

Durata proiectului: 15 luni
Perioada de implementare: 01.06.2023 – 31.08.2024
Țările în care se realizează mobilitățile: Spania, Turcia, Malta

Grup țintă: 

– 173 de elevi, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare; 

–   94 de elevi, profilul pedagogic, specializarea educator-puericultor; 

109 de elevi, profilul real, specializarea matematică-informatică; 

– 58 de profesori VET.

Beneficiari direcți: 

– 5 elevi de la clasele a X-a și 5 de la clasele a XI-a, specializarea învățător-educatoare; 

4 elevi de la clasa a X-a și 4 de la clasa XI-a, specializarea educator-puericultor; 

4 elevi de la clasele a X-a și 5 de la XI-a, specializarea matematică-informatică; 

– 2 profesori VET.

OBIECTIVUL GENERAL

Dezvoltarea la cel puțin 50% dintre elevii și profesorii VET a competențelor de proiectare a cursurilor opționale bazate pe problematica geopolitică actuală până în septembrie 2024.

OBIECTIVE SPECIFICE

O1 Dezvoltarea gândirii algoritmice în contexte variate de programare a roboților reali sau virtuali la minimum 50% dintre elevii de la specializarea matematică-informatică până la sfârșitul anului școlar 2023 – 2024.

Indicator de realizare 1.1.  Elaborarea creativă a minimum 9 aplicații practice care valorifică conexiunea dintre roboți, viață și societate de către elevii de la specializarea matematică-informatică până la sfârșitul anului școlar 2023 – 2024.

O2 Dezvoltarea la minimum 50% dintre elevii de la profilul pedagogic și profesorii VET a competențelor de elaborare a unei oferte educaționale racordate la realitatea geopolitică actuală  până la sfârșitul anului școlar 2023 – 2024.

Indicator de realizare 2.1. Elaborarea unui ghid metodologic pentru implementarea a minimum 6 programe de opțional care vizează problematica geopolitică actuală, de către profesorii VET, în colaborare cu elevii de la specializarea învățător-educatoare, până la sfârșitul anului școlar 2023 – 2024.

Indicator de realizare 2.2. Elaborarea a minimum 36 de exemple de activități de învățare pe problematică geopolitică actuală de către elevii de la profilul pedagogic, specializările învățător-educatoare și educator-puericultor, până la sfârșitul anului școlar 2023 – 2024.

SELECȚIA  ELEVILOR

Criterii de selecție:

 • apartenența la grupul țintă: elevi din clasele a X-a și a XI-a de la specializarările învățător-educatoare, educator-puericultor sau matematică-informatică (cu vârsta minimă de 16 ani);
 • disponibilitatea de a participa la toate activitățile din cadrul proiectului;
 • minimum 80 de puncte la evaluarea participării în proiecte Erasmus+ VET anterioare (dacă este cazul);
 • competențe de comunicare în limba engleză;
 • competențe de specialitate;
 • cunoașterea proiectului și nevoia de formare profesională în acord cu obiectivele acestuia.

Înscrierea elevilor la selecție se realizează online, de către părintele/ tutorele/ reprezentantul legal al elevului, în perioada stabilită, prin încărcarea în formularul https://forms.gle/XYp3N7d5xoW1T3xCA  a următoarelor documente:

 1. cerere (Anexa 4)
 2. copie C.I.
 3. dovada apartenenței la grupul țintă (adeverință de elev);
 4. dovada apartenenței la una dintre categoriile dezavantajate, dacă este cazul;
 5. acordul scris al părintelui (Anexa 5)
 6. declarație-angajament din partea părintelui (Anexa 6)
 7. declarație-angajament din partea elevului (Anexa 7)

Anexele indicate se găsesc pe site-ul unității de învățământ și pe panoul virtual din Classroom.

Documentele, în ordinea de mai sus, se încarcă în formular, într-un singur PDF, denumit Specializare_Nume_Prenume (dimensiunea maximă a fișierului este de 10MB).

În vederea respectării principiului incluziunii și egalitatii de sanse, în grupul țintă vor fi incluși 4 elevi din categorii  dezavantajate, astfel:

 • flux 1, specializare învățător-educatoare – 2 elevi;
 • flux 2, specializare matematică-informatică – 1 elev;
 • flux 3, specializare educator-puericultor – 1 elev.

Categoriile dezavantajate sunt următoarele:

 • bariere legate de discriminare
 • diferențe culturale
 • bariere economice
 • bariere geografice
 • probleme de sănătate
 • bariere sociale

Probe selecție elevi

1.Chestionar online vizând:

 • motivarea dorinței de participare – 10 de puncte
 • informații despre proiect – 20 de puncte
 • cunoștințe de specialitate (informatică pentru elevii de la specializarea matematică-informatică/discipline psihologice si pedagogice pentru elevii de la profilul pedagogic) – 60 de puncte
 • competențe lingvistice – limba engleză – 70 de puncte.

2. Interviu în  limba engleză (30 puncte).

Evaluare/Examinare

Completarea chestionarului se realizează în maximum 60 de minute. Numai răspunsurile conţinute pe suport digital vor fi evaluate pentru stabilirea punctajului final. O copie a răspunsurilor, baremul de notare și punctajul obținut vor fi transmise pe e-mail în momentul finalizării probei de către toți candidații. Pentru interviu se alocă 10-15 minute per candidat.

Participanții care beneficiază pentru prima dată de o mobilitate vor primi ca avantaj 10 puncte bonus.

Supravegherea candidaților va fi asigurată de unul-doi supraveghetori în fiecare sală de concurs. Candidații vor părăsi sala doar după  trimiterea formularului. 

Sălile în care se susțin probele vor fi monitorizate audio-video.

Candidații vor fi selectați în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, elevii din categorii dezavantajate fiind ierarhizați separat.

SELECȚIA CADRELOR DIDACTICE

Criterii de selecție – cadre didactice

 • apartenența la grupul țintă: profesori metodiști
 • disponibilitatea de a participa la toate activitățile din cadrul proiectului;
 • competențe de comunicare în limba engleză;
 • cunoașterea proiectului și nevoia de dezvoltare profesională în acord cu obiectivele acestuia.

Înscrierea cadrelor didactice la selecție se realizează online, în perioada stabilită, prin încărcarea în formularul https://forms.gle/HdADgBmte6jqanLC6  a următoarelor documente:

 1. cerere (Anexa 2)
 2. copie C.I.
 3. dovada apartenenței la grupul țintă (adeverință profesor metodist)
 4. curriculum vitae, însoțit de documentele justificative
 5. scrisoare de intenție
 6. declarație-angajament (Anexa 3)

Documentele, în ordinea de mai sus, se încarcă în formular, într-un singur PDF, denumit Job_Nume_Prenume (dimensiunea maximă a fișierului este de 10MB).

Probe selecție cadre didactice

 1. Evaluare curriculum vitae (documente doveditoare) – 20p (Anexa 8)
 2. Evaluare scrisoare de intenție – 20p (Anexa 9)
 3. Chestionar online vizând:
 • descrierea proiectului – 20 de puncte
 • înțelegerea textului citit și verificarea cunoștințelor de limba engleză – 20p
 1. Evaluare competențe digitale:
 • utilizarea TIC în realizarea dosarului de înscriere – 5p
 • susținerea în google forms a probei scrise la limba engleză – 5p
 1. Participarea la job shadowing în perioada 2021-2023
 • 0 zile de job-shadowing – 10p
 • 1-5 zile -5p
 • Peste  5 zile – 0p
 1. Stabilitate pe post/catedră
 • titular – 10p
 • detașat – 7p
 • suplinitor – 5p

Evaluare

Completarea chestionarului se realizează în maximum 30 de minute. Numai răspunsurile conţinute pe suport digital vor fi evaluate pentru stabilirea punctajului final. O copie a răspunsurilor, baremul de notare și punctajul obținut vor fi transmise pe e-mail în momentul finalizării probei de către toți candidații.

Supravegherea candidaților va fi asigurată de unul-doi supraveghetori în fiecare sală de concurs. Candidații vor părăsi sala doar după  trimiterea formularului. 

Sălile în care se susțin probele vor fi monitorizate audio-video.

Candidații vor fi selectați în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

CONTESTAȚII

Eventualele contestații se depun online la adresa de email colegiulcantacuzino.tgv@scolidb.ro , conform calendarului.

Contestațiile vor fi rezolvate de Comisia pentru soluționarea contestaţiilor. Profesorii evaluatori din comisia de contestaţii vor  reevalua lucrările, iar punctajele stabilite de  evaluatori după contestaţii rămân definitive. Pot fi contestate doar probele scrise din cadrul selecției.