METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV

Art. 1. – (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar în care funcţionează clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv vor organiza, pentru admiterea în clasa a IX- a la aceste clase, o probă de verificare a cunoştinţelor la limba modernă (nivel lingvistic A2).

(2) Proba se organizează în centre stabilite de comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucuresti, în perioada prevăzută de metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.

(3) Proba prevăzută la alin. (1) nu se organizează pentru clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători.

Art. 2. – (1) Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor de limba modernă se alcătuiesc, în conformitate cu programele şcolare în vigoare, pentru nivelul A2 din Cadrul european comun de referinţă pentru limbi.

(2) Subiectele pentru proba de verificare a competenţelor de limbă modernă sunt unice la nivelul judeţului/ municipiului Bucuresti. Acestea se elaborează de către comisia judeţeană/ a municipiului Bucuresti de elaborare a subiectelor, formată din profesori de specialitate (care nu au rude/ afini până la gradul II inclusiv în concurs) şi sunt aprobate de inspectorul şcolar pentru limbi moderne sau de către un profesor metodist, desemnat de inspectorul şcolar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă pentru care se elaborează subiectele).

(3) Comisia menţionată la alin. (2) este numită prin decizie a inspectorului şcolar general, la propunerea inspectorului şcolar pentru limbi moderne sau a unui profesor metodist, desemnat de către inspectorul şcolar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă pentru care se elaborează subiectele).

(4) Comisiile de examinare şi evaluare pentru proba de verificare a competenţelor de limbă modernă funcţionează în centre de examen, la care sunt arondate liceele cu clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne. Comisiile de examinare şi evaluare se numesc prin decizie a inspectorului şcolar general, la propunerea inspectorului şcolar pentru limbi moderne sau a unui profesor metodist, desemnat de către inspectorul şcolar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă pentru care se elaborează subiectele).

(5) În fiecare centru de examen în care se organizează proba de verificare a cunoştinţelor de limba modernă, se numeşte, prin decizie a inspectorului şcolar general, şi o comisie de contestaţii, formată din cadre didactice de specialitate, altele decât cele care sunt numite în comisiile de examinare şi evaluare. Comisiile de contestaţii se numesc la propunerea inspectorului şcolar pentru limbi moderne sau a unui profesor metodist, desemnat de către inspectorul şcolar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă pentru care se organizează proba).

Art. 3. – Examenul de verificare a cunostinţelor de limbă modernă constă din două probe:

  1. a) Proba scrisă, pentru care se acordă un punctaj de maximum 70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu;
  2. b) Proba orală, pentru care se acordă un punctaj de maximum 30 de puncte.

Art. 4. – (1) Subiectele pentru proba scrisă vor cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea competenţelor de înţelegere de texte şi a funcţiilor comunicative/actelor de limbaj corespunzătoare nivelului A2, cum ar fi întrebări cu răspunsuri multiple, întrebări cu răspuns scurt, întrebări de tip adevărat/fals cu justificare, exerciţii de realizare a unor corespondenţe, text lacunar.

(2) Timpul afectat probei scrise este de 60 minute.

(3) Pentru proba scrisă se pot depune contestaţii, la centrul la care s-a desfăşurat proba, în perioada prevăzută de metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat.

Art. 5. – (1) Proba orală va cuprinde itemi pentru verificarea competenţelor de discurs oral şi de participare la conversaţie de nivel A2.

(2) La proba orală nu se admit contestaţii.

Art. 6. – (1) Profesorii examinatori acordă puncte candidatului la fiecare din cele două probe. Media aritmetică a punctajelor acordate de cei doi evaluatori la fiecare probă, reprezintă punctajul final al candidatului la proba respectivă. Punctajele finale obţinute la cele două probe (scrisă şi orală) se adună, iar rezultatul se împarte la 10, obţinându-se astfel nota finală a candidatului.

(2) Elevul care a obţinut minimum nota 6 (şase) la proba de verificare a cunoştinţelor de limba modernă este considerat admis.

(3) Rezultatul final al probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se afişează, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul unităţii de învăţământ în care s-a desfăşurat proba.

Art. 7. – La liceele unde se organizează clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, în cazul în care numărul elevilor care optează pentru aceste clase sau grupe este mai mare decât numărul de locuri prevăzut, se organizează o probă de departajare.

Art. 8. – (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea probei prevăzute la art. 7 se constituie o comisie la nivelul unităţi de învăţământ formată din profesori de specialitate (care nu au rude/ afini până la gradul II inclusiv în concurs).

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) elaborează subiectele, care respectă structura şi punctajele prevăzute pentru desfăşurarea probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.

Art. 9. – Candidaţii care au susţinut şi au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv vor putea opta pentru recunoaşterea notei obţinute, în liceul la care au fost repartizaţi computerizat, pentru clasele cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, fără a mai susţine proba prevăzută la art. 7, dacă au fost admişi la profilul la care se organizează grupa sau clasa cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv.

ordinul-nr-5243-2022-privind-organizarea-si-desfasurarea-admiterii-in-invatamantul-liceal-pentru-anul-scolar-2023-2024

Rezultate la contestatii – bilingv

Rezultate inainte de contestatii – bilingv

Contestatii bilingv 

 

PROBA ORALĂ – 19.05.2023

 

Elevii se vor prezenta începând cu ora 9,30, vor avea asupra lor Carte de identitate / Certificat de naştere / Carnet de elev vizat ȋn termen şi instrumente de scris.

  • Proba orală se desfăşoară conform graficului.
  • Nu se admit CONTESTAŢII la proba orală.

 

Repartizare pe comisii candidați bilingv – proba orala

 

PROBA SCRISĂ – 18.05.2023, ORA 9.00

Candidații vor fi prezenți în sălile de examen cu buletinul/pașaportul/carnetul de elevi vizat în termen până la ora 08.30. Candidații NU vor pătrunde în sala de examen cu materiale nepermise, telefonul mobil sau cu orice alt dispozitiv electronic de înregistrat și/sau redare audio (ceas SMART/cască bluetooth, etc). Orice tentativă de fraudă atrage după sine ELIMINAREA candidatului din examen!

Repartizarea pe săli a candidatilor