1 MEN

ACHIZITII PUBLICE

ANALIZAREA SI STABILIREA STRUCTURII ORGANIZATORICE

ARHIVAREA DOCUMENTELOR

ASIGURAREA CONTINUITATII ACTIVITATILOR DESFASURATE IN UNITATEA DE INVATAMANT

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

DELEGAREA ATRIBUTIILOR

DESEMNAREA COMISIEI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC

ELABORAREA CODULUI DE ETICA

ELABORAREA SI APLICAREA DECIZIILOR

ELABORAREA SI CODIFICAREA PROCEDURILOR GENERALE SI OPERATIONALE

EVALUAREA PERFORMANTELOR ANGAJATILOR

GESTIONAREA PATRIMONIULUI UNITAŢII DE INVAŢAMANT

INTOCMIRE ALOP

INTOCMIREA BUGETULUI

INTOCMIREA, ACTUALIZAREA ŞI APROBAREA FIŞELOR DE POST

MONITORIZAREA SI RAPORTAREA PERFORMANTELOR

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE (C.A.)

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI PROFESORAL (CP)

PLANIFICAREA RESURSELOR IN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR

RAPORTAREA CONTABILA SI FINANCIARA

REALIZAREA ACTIVITATILOR DE INVENTARIERE

REALIZAREA CIRCUITULUI DOCUMENTELOR

REALIZAREA CIRCUITULUI INFORMATIILOR

REALIZAREA VERIFICARII SI EVALUARII CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL

STABILIREA OBIECTIVELOR UNITATII DE INVATAMANT

SUPRAVEGHEREA DESFASURARII ACTIVITATILOR DIN UNITATEA DE INVATAMANT

UTILIZAREA FONDULUI DE CARTE

CEAC

ACCESIBILITATEA LA TEHNOLOGIE (TIC) A ELEVILOR SI A PERSONALULUI ANGAJAT IN INTERESUL INVATAMANTULUI

ACCESUL IN CABINETUL DE INFORMATICA IN TIMPUL SI IN AFARA PROGRAMULUI

ACCESUL IN LABORATOARELE DE SPECIALITATE SI IN ATELIERE

ACOPERIREA ORELOR DE CURS IN CAZUL ABSENTEI NEASTEPTATE A CADRELOR DIDACTICE

ACORDAREA FEEDBACK-ULUI DIN PARTEA ELEVILOR PRIVIND ACTIVITATEA DE INVATARE, PREDARE SI EVALUARE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR IN CAZ DE ELECTROCUTARE

ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCATIONAL

ACTIUNI CORECTIVE – TRATAREA RECLAMATIILOR

ACTIUNI PREVENTIVE

ACTIVITATEA COORDONATORULUI PENTRU PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE

ACTIVITATI DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE ASUPRA FENOMENULUI DE BULLYING PENTRU PERSONALUL UNITATII, ELEVI COPII, PARINTI

ACTIVITATI EXTRACURRICULARE

ACTIVITATI SPECIFICE PARTICIPANTILOR IN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS +

ALEGEREA CURRICULUMULUI LA DECIZIA SCOLII (CDS)

ANALIZA CULTURII ORGANIZATIONALE

ANTICORUPTIA

ANTIFRAUDA

ASIGURAREA ACCESULUI EGAL LA EDUCAŢIE A TUTUROR ELEVILOR

AUTOEVALUAREA INSTITUTIONALA

CENTRALIZAREA REZULTATELOR LA INVATATURA

COLECTAREA SI SINTETIZAREA REGULATA A OPINIILOR SI PROPUNERILOR ELEVILOR, PARINTILOR SI A ALTOR FACTORI INTERESATI

COMBATEREA BULLYING-ULUI SI A CYBERBULLYING-ULUI PRIN INTERVENTIE INTEGRATA, PRIN IDENTIFICARE SI SEMNALARE

COMBATEREA DISCRIMINARII IN SALA DE CLASA

COMBATEREA INSUCCESULUI SCOLAR

COMISIA DE DISCIPLINA

COMISIA DE MOBILITATE A PERSONALULUI DIDACTIC DE LA NIVELUL UNITATII

COMPLETAREA SI FOLOSIREA CATALOGULUI LA CLASA

COMPORTAMENTUL IN CAZ DE CUTREMUR

COMPORTAMENTUL IN CAZ DE INUNDATIE

COMPORTAMENTUL SI TINUTA ELEVILOR

COMUNICAREA FORMALA EXTERNA CU ANGAJATORII SI CU ALTE INSTITUTII SI GRUPURI SEMNIFICATIVE DE INTERES

COMUNICAREA FORMALA EXTERNA CU PARINTII

COMUNICAREA INSTITUTIONALA CU ALTE INSTITUTII DE EDUCATIE

COMUNICAREA INTERNA CU PERSONALUL UNITATII

CONSEMNAREA NOTELOR SI ABSENTELOR IN CATALOG

CONSILIEREA EDUCATIVA

CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGICA INDIVIDUALA SI DE GRUP

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PARINTILOR ASOCIATIA DE PARINTI

CONSILIUL SCOLAR AL ELEVILOR

CONSTITUIREA COMISIEI CEAC

CONSTITUIREA FORMATIUNILOR DE ELEVI IN CLASA PREGATITOARE

CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA COMITETUL DE PARINTI

CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI CLASEI

CONTROLUL INREGISTRARILOR

CONTROLUL PROCESULUI NECONFORM

DESEMNAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DESFASURAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE PRIN INTERMEDIUL TEHNOLOGIEI SI AL INTERNETULUI

DESFASURAREA ONLINE A SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ECHIVALARE CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE

ECHIVALAREA RECUNOASTEREA NIVELURILOR DE COMPETENTA DIN CADRUL PROBELOR DE EVALUARE A COMPETENTELOR LINGVISTICE SI DIGITALE PENTRU EXAMENUL NATI

EFECTUAREA ASISTENTELOR LA CLASA

ELABORAREA PLANIFICARILOR

ELABORAREA SI APLICAREA CHESTIONARELOR

ELABORAREA SI DEZVOLTAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA

ELABORAREA, APLICAREA SI VERIFICAREA ORARULUI UNITATII

ELABORAREA, VALIDAREA SI APROBAREA OFERTEI EDUCATIONALE

ELIBERAREA ADEVERINTELOR PENTRU MEMBRII COMISIILOR DE BAC SI EN

EMITEREA HOTARARILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EVALUAREA PORTOFOLIILOR ELEVILOR

EVALUAREA PORTOFOLIILOR PROFESORILOR

EVALUAREA REZULTATELOR INVATARII SI MONITORIZAREA TRASEULUI SCOLAR

EVALUAREA SATISFACTIEI EDUCABILILOR SI PARINTILOR ACESTORA IN PRIVINTA ACTIUNILOR ESENTIALE

EVALUAREA SI URMARIREA PROGRESULUI SCOLAR

EVOLUTIA PERFORMANTELOR SCOLARE UTILIZAND SISTEMUL NATIONAL DE INDICATORI PRIVIND EDUCATIA

FORME ALE BULLYING-ULUI

FUNCŢIONAREA COMISIEI PENTRU CURRICULUM

GESTIONAREA LABORATOARELOR DE FIZICA, CHIMIE, BIOLOGIE

GESTIONAREA SITUATIILOR DE CRIZA

IDENTIFICAREA PUNCTELOR TARI, PUNCTELOR SLABE, OPORTUNITATILOR SI AMENINTARILOR

IDENTIFICAREA SI INCLUZIUNEA ELEVILOR IN SITUATII DE RISC CU CERINTE EDUCATIONALE SPECIALE

IMPLICAREA PARINTILOR IN EDUCATIE

INCADRARE PERSONAL PLATA CU ORA

INCHEIEREA CONTRACTULUI EDUCAŢIONAL INTRE UNITATE ŞI PARINŢI, TUTORI SAU SUSŢINATORI LEGALI

INCHEIEREA SITUATIEI SCOLARE PENTRU ELEVII AMANATI

INFORMAREA SI PRELUAREA DIN CADRUL UNITATII DE INVATAMANT DE CATRE PARINTI REPREZENTANTI LEGALI A ELEVILOR CU PROBLEME DE SANATATE SAU D

INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR (ANUL SCOLAR 2022-2023)

INSERTIA PROFESIONALA PENTRU CADRELE DIDACTICE NOI, FARA EXPERIENTA

INSTRUIREA PRIVIND PROTECTIA MUNCII

INTERVENTIE IN SITUATIILE DE VIOLENTA PSIHOLOGICA-BULLYING

INTOCMIREA PROIECTULUI SI A PLANULUI DE INCADRARE A PERSONALULUI DIDACTIC

INTOCMIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

INTOCMIREA REGULAMENTULUI INTERN

INTOCMIREA SITUATIILOR STATISTICE

INVOIREA PERSONALULUI DIDACTIC

MANAGEMENTUL DE CAZ PENTRU COPIII CU CES ORIENTATI SCOLAR SI PROFESIONAL

MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CORUPTIE IN CADRUL UNITATILOR DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

MASURAREA SATISFACTIEI BENEFICIARULUI

MOBILITATEA CADRELOR DIDACTICE SI A ELEVILOR IN CADRUL PROIECTELOR EDUCATIONALE EUROPENE – ERASMUS+

MONITORIZARE OBIECTIVE PDI

MONITORIZAREA ACTIVITATII EXTRACURRICULARE

MONITORIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE FATA IN FATA ONLINE

MONITORIZAREA PERFECTIONARII CADRELOR DIDACTICE

MONITORIZAREA PERFORMANTEI SCOLARE

MONITORIZAREA PROGRAMELOR DE EDUCATIE REMEDIALA

MONITORIZAREA SEGREGARII SCOLARE IN UNITATEA DE INVATAMANT

MONITORIZAREA SI EVALUAREA CALITATII PROCESULUI EDUCATIONAL

OBSERVAREA PROCESULUI DE PREDARE – INVATARE

ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE OCUPARE A POSTURILOR CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZA PE PARCURSUL ANULUI SCOLAR

ORGANIZAREA CONCURSURILOR SCOLARE SI EXTRASCOLARE

ORGANIZAREA SI ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR IN CAZ DE ACCIDENT

ORGANIZAREA SI DEFASURAREA ACTIVITATILOR EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR SUPORT PENTRU INVATAREA ONLINE

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADMITERII IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL SCOLAR 2023-2024

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE CU PERSONAL NECALIFICAT 30 60 ZILE

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EVACUARII IN CAZ DE INCENDIU

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENELOR DE CORIGENTA

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENULUI DE ATESTARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE ALE ABSOLVENTILOR CLASELOR DE MATEMATICA-INFORMATICA SI MATEMA

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROBELOR PENTRU OBTINEREA ATESTATULUI DE COMPETENTA LINGVISTICA

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROGRAMULUI ”SAPTAMANA VERDE”

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROGRAMULUI ”SCOALA ALTFEL”

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROGRAMULUI ”SCOALA DUPA SCOALA”

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA SERVICIULUI PE SCOALA

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA SIMULARII EVALUARII NATIONALE PENTRU ABSOLVENTII CLASEI A VIII-A SI A SIMULARII PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI NA

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA TABERELOR EXCURSIILOR EXPEDITIILOR DRUMETIILOR SCOLARE

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CATEDRELOR CONSILIILOR

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIEI PARITARE

ORGANIZAREA, DESFASURAREA SI EVALUAREA INSPECTIEI SPECIALE LA CLASA, IN CADRUL ETAPELOR DE MOBILITATE

PLATA ORELOR SUPLINITE PENTRU CONCEDII MEDICALE

PREGATIREA SUPLIMENTARA A ELEVILOR

PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI

PREVENIREA SI REDUCEREA ABANDONULUI SCOLAR

PREZENTA IN UNITATE A FACILITATORILOR ELEVILOR CU CERINTE EDUCATIONALE SPECIALE

POCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVID CONTITUIREA FORMAȚIUNILOR DE STIUDIU

PROCEDURA DE COLABORARE CU CJRAE

PROCEDURA DE LUCRU A COMISIEI DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII

PROGRAME PENTRU EXAMENE

PROGRAMUL NATIONAL PILOT DE TIP ”SCOALA DUPA SCOALA”, PENTRU ELEVII PANA LA CLASA A VIII-A INCLUSIV

PROIECTAREA ACTIVITATII DIDACTICE

PROMOVAREA EGALITATII DE SANSE SI DE TRATAMENT INTRE FEMEI SI BARBATI

PROMOVAREA OFERTEI EDUCATIONALE

PROMOVAREA SANATATII SI EDUCARE PENTRU SANATATE

PUNEREA IN APLICARE A HOTARARILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

RAPORTAREA REZULTELOR SCOLARE FATA DE PRINCIPALII PURTATORI DE INTERESE

RECOMPENSAREA REZULTATELOR

REPARTIZAREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU FUNCTIA DE DIRIGINTE SI ATRIBUTIILE ACESTUIA

RESTRANGEREA DE ACTIVITATE SI COMPLETAREA NORMELOR

RESURSELE EDUCATIONALE DESCHISE (RED)

REVIZUIREA PERIODICA A ACTIVITATILOR EXTRASCOLARE

REVIZUIREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA

REZOLVAREA STARILOR CONFLICTUALE

RITMICITATEA NOTARII

SANCTIONAREA ELEVILOR

SECURITATEA IN ACTIVITATILE DESFASURATE IN AFARA UNITATII DE INVATAMANT

SEGREGAREA SCOLARA

SELECTAREA, VERIFICAREA SI PASTRAREA DOCUMENTELOR PENTRU PORTOFOLIUL PERSONAL

SELECTIA MEMBRILOR COMISIEI DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII

SELECTIA PARTICIPANTILOR IN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS +

SIGURANTA ELEVILOR, PERSONALULUI SI BUNURILOR UNITATII

SIGURANTA PE INTERNET

SIGURANTA SI CONFIDENTIALITATEA IN ACTIVITATEA DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA

SISTEMUL DE GESTIONARE A INFORMATIILOR – ACCESUL LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

SOLUTIONARE PROBLEME CE SE POT IVI IN ACTIVITATEA CURENTA

STABILIREA SI ACORDAREA BURSELOR

UTILIZAREA APLICATIEI INFORMATICE ARACIP

VALIDAREA SITUATIEI SCOLARE LA SFARSITUL ANULUI SCOLAR

VIOLENŢA PARINŢILOR IN SPAŢIUL ŞCOLII

SCIM

ACCESUL ELEVILOR SI A PERSONALULUI IN INCINTA UNITATII SCOLARE

ACCESUL PERSOANELOR STRAINE IN INCINTA UNITATII SCOLARE

ACHIZITIILE PUBLICE DINTR-O BIBLIOTECA

ACORDAREA RECHIZITELOR SCOLARE

ACORDAREA SPRIJINULUI IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL DE PROTECTIE SOCIALA “BANI DE LICEU”

ACORDAREA VOUCHERELOR DE VACANTA

ACTIVITATEA DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

ADAUGAREA SI ASOCIEREA ELEVILOR IN SIIIR

ADMINISTRAREA SI INCHIRIEREA SPATIILOR EXCEDENTARE

ADMINISTRAREA SISTEMULUI INFORMATIC

AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE

ANGAJAREA PRIN TRANSFER A PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC

APLICAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA PROCEDURA SIMPLIFICATA

APROVIZIONAREA UNITATII CU MATERIALE, RECHIZITE, MIJLOACE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR SI CONSUMUL ACESTORA

ARHIVAREA DOCUMENTELOR FINANCIAR CONTABILE

CALCULAREA DOBANZILOR LA DIFERENTELE SALARIALE CASTIGATE PRIN HOTARARI JUDECATORESTI

CALCULUL DREPTURILOR SALARIALE CONFORM HOTARARII nr. 875 2022

CALCULUL DREPTURILOR SALARIALE CONFORM LEGII Nr. 85 2016

CALCULUL DREPTURILOR SALARIALE OBTINUTE PRIN SENTINTE JUDECATORESTI

CALCULUL, INREGISTRAREA, RAPORTAREA SI DECONTAREA CONTRIBUTIILOR ANGAJATORULUI LA FNUASS SI A INDEMNIZATIILOR PENTRU CONCEDII MEDICALE CE SE SUPO

CASAREA MIJLOACELOR FIXE CHELTUIELILE AFERENTE DREPTURILOR COPIILOR CU CES

CIRCUITUL DOCUMENTELOR FINANCIAR CONTABILE

COLECTAREA DATELOR

COMPENSAREA IN BANI A CONCEDIULUI DE ODIHNA NEEFECTUAT

COMPLETAREA FORMULARULUI DE INTEGRITATE IN SEAP SICAP

COMPLETAREA REGISTRULUI DE CASA

COMPLETAREA SI RAPORTAREA EVIDENTEI SALARIATILOR UTILIZAND APLICATIA SOFTWARE REVISAL

COMUNICAREA INTER SI INTRAINSTITUTIONALA

CONSIMTAMANTUL ASUPRA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CONSTITUIREA PROVIZIOANELOR

CONSTITUIREA SI COMPLETAREA DOSARELOR PERSONALE ALE ANGAJATILOR

CONTROLUL CALITATII APEI, AERULUI SI ALTOR UTILITATI

CONTROLUL DAUNATORILOR

CONTROLUL DOCUMENTELOR

CORESPONDENTA INTER SI INTRAINSTITUTIONALA

CURATENIA SI DEZINFECTIA IN UNITATE

DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU ELEVII SCOLARIZATI IN ALTA LOCALITATE DECAT CEA DE DOMICILIU

DECONTAREA NAVETEI ELEVILOR

DECONTAREA NAVETEI PERSONALULUI UNITATII

DEPLASAREA PERSONALULUI UNITATII

DEPUNEREA DOSARULUI IN VEDEREA ACORDARII GRADAŢIEI DE MERIT

DESFASURAREA ACHIZITIILOR PRIN CUMPARARE DIRECTA

DESFASURAREA PROCESULUI DE INVATAMANT ONLINE IN CONDITII DE SECURITATE PROTECTIE A DATELOR PERSONALE

DISTRIBUIREA PRODUSELOR LACTATE SI DE PANIFICATIE

DOSARUL ACHIZITIEI PUBLICE

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PERSONALULUI UNITATII PE PERIOADA DELEGARII SI DETASARII

EFECTUAREA ACHIZITIILOR PUBLICE PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATA – ANEXA 2 DIN LEGEA NR. 98 2016

EFECTUAREA OPERATIUNILOR DE PLATI, INCASARI PRIN TREZORERIE SI EVIDENTA ACESTORA

ELABORAREA CONTRACTELOR DE MUNCA A PERSONALULUI

ELABORAREA STATULUI DE PERSONAL

ELABORAREA, VERIFICAREA, CONTROLUL SI RAPORTAREA SITUATIILOR FINANCIARE LUNARE, TRIMESTRIALE SI ANUALE

EMITEREA ADEVERINTELOR

EVALUAREA PERFORMANTEI PERSONALULUI DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR

EVIDENTA BUNURILOR PRIMITE PRIN DONATIE CU TITLU GRATUIT

EVIDENTA FONDULUI DE CARTE

EVIDENTA PREZENTEI, INVOIRILOR SI CONCEDIILOR

EVIDENTA SI RAPORTAREA ANGAJAMENTELOR BUGETARE SI LEGALE

EVIDENTA, GESTIONAREA SI INVENTARIEREA DOCUMENTELOR DIN CADRUL BIBLIOTECII SCOLARE

EVIDENŢA ŞI DECONTAREA NAVETEI LA ŞI DE LA LOCUL DE MUNCA

EXECUTIA COPIILOR DE SIGURANTA SI UTILIZAREA COMPUTERELOR

FORMAREA PROFESIONALA A PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC

FUNDAMENTAREA BUGETULUI

GESTIONAREA ACTELOR DE STUDII SI A DOCUMENTELOR SCOLARE

GESTIONAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

GESTIONAREA DESEURILOR

GESTIONAREA FONDULUI DE CARTE

GESTIONAREA MATERIALELOR DE IGIENIZARE

GESTIONAREA MATERIALELOR SI A OBIECTELOR DE INVENTAR

GESTIONAREA PROIECTELOR CU FINANTARE EUROPEANA

GESTIONAREA PROIECTELOR CU FINANTARE LOCALA

IGIENA ECHIPAMENTELOR SI MENTENANTA

IGIENA PERSONALULUI

INREGISTRAREA IN CONTABILITATE

INREGISTRAREA, ACORDAREA SI JUSTIFICAREA AVANSURILOR IN NUMERAR

INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR A PERSOANELOR CARE NU DEŢIN UN COD NUMERIC PERSONAL

INTOCMIRE STATE PLATA

INTOCMIREA BALANTEI DE VERIFICARE

INTOCMIREA DECLARATIEI 100

INTOCMIREA DECLARATIEI 112 PENTRU ANAF

INTOCMIREA PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE

INTOCMIREA REGISTRULUI CARTEA MARE

INTOCMIREA REGISTRULUI GENERAL AL ANGAJATILOR

INTOCMIREA REGISTRULUI INVENTAR

INTOCMIREA REGISTRULUI JURNAL

INTRARILE SI VALORILE DINTR-O BIBLIOTECA

INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE NATURA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

INVENTARIEREA FONDULUI DE CARTE

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

MODALITATEA DE COLECTARE, VALIDARE, PASTRARE SI ARHIVARE – CONDICA PREZENTA FISA DE PREZENTA

MODIFICAREA REPARTIZARII PE TRIMESTRE A CREDITELOR BUGETARE

MODUL DE COMPLETARE A REGISTRULUI MATRICOL

MODUL DE PLATA A PERSONALULUI DIDACTIC CARE FACE PARTE DIN COMISIILE PENTRU EVALUAREA NATIONALA, BACALAUREAT, EXAMENUL NATIONAL DE DEFINITIVARE I

NORME IGIENICO-SANITARE PENTRU VIZITATORI

NORMELE DE IGIENA PRIVIND UNITATEA PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA, INSTRUIREA, ODIHNA SI RECREEREA COPIILOR ELEVILOR

OPERARE SEAP SICAP

ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE ANGAJARE

ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR IN SALA DE SPORT

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ACTIVITATII DE EVIDENTA SI GESTIONARE A MANUALELOR SCOLARE

ORGANIZAREA, GESTIUNEA SI CONTABILIZAREA ACTIVELOR FIXE

ORGANIZAREA, GESTIUNEA SI CONTABILIZAREA DEPLASARILOR

ORGANIZAREA, GESTIUNEA SI CONTABILIZAREA INVESTITIILOR

ORGANIZAREA, GESTIUNEA SI CONTABILIZAREA OBIECTELOR DE INVENTAR

ORGANIZAREA, GESTIUNEA SI CONTABILIZAREA SERVICIILOR

ORGANIZAREA, GESTIUNEA SI CONTABILIZAREA VENITURILOR

PASTRAREA SI ARHIVAREA DOCUMENTELOR ELECTRONICE GENERATE DE SISTEMUL NATIONAL DE RAPORTARE – FOREXEBUG

PLATA FONDULUI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP

PLATA INSPECTIILOR

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PRINCIPII GDPR CARE SE APLICA IN PROCESUL DE INVATAMANT

PRINCIPIILE SI POLITICILE CONTABILE

PROCEDURA DE UTILIZARE A SISTEMULUI NATIONAL PRIVIND FACTURA ELECTRONICA RO E-FACTURA

PROCURAREA, PASTRAREA, FOLOSIREA SI SCOATEREA DIN UZ A SIGILIILOR

PROGRAMAREA SI EFECTUAREA CONCEDIULUI

PROGRAMUL „EURO 200”

PROMOVAREA IN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE A PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC

RAPORTAREA SITUATIILOR FINANCIARE IN FOREXEBUG

RECICLAREA SELECTIVA

RECUPERAREA UNEI SUME, INCASATE NECUVENIT DE CATRE ANGAJAT

REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE DIN UNITATEA DE INVATAMANT

REEVALUAREA PATRIMONIULUI UNITATII

REGIMUL MANUALELOR ŞCOLARE IN INVAŢAMANTUL PREUNIVERSITAR

SCOATEREA DIN FUNCTIUNE DECLASAREA SI CASAREA MIJLOACELOR FIXE SI A OBIECTELOR DE INVENTAR

SECURITATEA DINTR-O UNITATE

SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

SECURIZAREA INFORMATIILOR SI DATELOR

SELECTIA BENEFICIARILOR DE DISPOZITIVE ELECTRONICE CU CONEXIUNE LA INTERNET, IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL ”SCOALA DE ACASA”

SEMNATURA ELECTRONICA

SIIIR – MODULUL DATE FINANCIARE

SISTEMUL NATIONAL DE RAPORTARE FOREXEBUG – ACCES APLICATIE CAB

STABILIREA LUNARA A CREDITELOR BUGETARE

STABILIREA MODALITATILOR DE INFORMARE SI COMUNICARE INTERNA SI EXTERNA

TELEMUNCA

TIPUL DE ACCES IN CEEA CE PRIVESTE PROTECTIA DATELOR

TRANSFERUL ELEVILOR

UTILIZARE AUTOTURISM MICROBUZ SCOLAR

UTILIZARE FOI PARCURS SI FOI DE ACTIVITATI ZILNICE (FAZ)

UTILIZAREA APLICATIEI SOFTWARE EDUSAL PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTELOR CUPRINZAND DREPTURILE SALARIALE ALE PERSONALULUI

UTILIZAREA SI COMPLETAREA ORDINULUI DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

VACANTAREA POSTURILOR DIDACTICE CATEDRELOR VACANTE REZERVATE